Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е      

 

                             209                  ,14.05.2013 година, град Добрич

 

                                     В      ИМЕТО   НА     НАРОДА

 

          ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение

  На четиринадесети май две хиляди и тринадесета година

  В закрито заседание в следния състав :

 

                                       Председател :  ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА  

                                              Членове :  АЛБЕНА ПЕЕВА                          

                                                              ЖЕЧКА МАРГЕНОВА        

     

като разгледа докладваното от съдията Десислава Николова

въззивно гражданско дело № 382 по описа за 2013 година, като намира следното:

                  

                 

                            Производството е образувано по жалба с вх. ( по регистъ-ра на ЧСИ ) № 4558/ 12.04.2013 г. по член 435,ал.2 от ГПК на длъжника

„ ***” ЕАД, град С. срещу постановлението за разноски от 3.04.2013 г. по изпълнително дело № 20138100400575 по описа на ЧСИ с рег.№  810 по регистъра на КЧСИ , с район на действие – ДОС.

         В жалбата се поддържа, че постановлението , отхвърлящо възраже-нията на длъжника по член 78,ал.2 и член 78,ал.5 от ГПК , е незаконосъоб-разно . Длъжникът се позовава на съдебна практика по прилагането на § 2 от ДР на Наредба № 1 от 9.07.2004 година. Иска отмяна на постановление -то в цялост, в алтернатива – в частта на отказа да се намали поради преко-мерност ( до размера от 618,50 лева по член 7,ал.2 във връзка с член 10, т.2 от Наредбата ) адвокатското възнаграждение на пълномощника .

         В „ становище ” с вх. № 4822/19.04.2013 г. ( по регистъра на ЧСИ ), изготвено от двама пълномощника на взискателя В.Т.В. жалбата се оспорва със съображения за липса на плащане ,предхожда-що образуването на изпълнителното производство и за съобразяването на размера на адвокатското възнаграждение с Наредба № 1/9.07.2004 г. и с развитието на изпълнителния процес. Иска се отхвърляне на жалбата и присъждане на разноските за настоящото производство.

         В писмени мотиви ЧСИ – автор на обжалваното действие – излага аргументи срещу допустимостта и основателността на жалбата.     

         Жалбата е подадена от процесуално легитимирано лице ,насочена е срещу обжалваем от това лице ( длъжник в изпълнителното производство) в съгласие с член 435,ал.2 от ГПК акт на съдебния изпълнител – постанов-лението за разноски . Правото на жалба е упражнено редовно в срока по член 436,ал.1 от ГПК.

         По реда на изпълнително дело № 20138100400575 по описа на ЧСИ с рег.№  810 по регистъра на КЧСИ , с район на действие – ДОС се провежда принудително удовлетворяване на парично притезание ( в размер от 30 000 лева, ведно със законни лихви от 12.07.2012 г. до окончателно плащане , равняващи се на 2 233,70 лева ) на В.Т.В. срещу

„ ***”ЕАД, град С. съгласно изпълнителен лист, издаден от Софийски градски съд на дата 19.03.2013г. въз основа на съдебно изпълнително основание – решение от 24.02.2013 г. по гр.д.№ 9722/2012 г. по описа на този съд.

         С обжалваното постановление от дата 3.04.2013 година ЧСИ е отка-зал да измени становището си ( личащо от съдържанието на поканата за доброволно изпълнение ) , че длъжникът дължи разноски по изпълнител-ното дело в размер от 1 500 лева и такси по Тарифата към ЗЧСИ в размер от 2 789,32 лева. Сумата от 1 500 лева е платеното адвокатско възнаграж-дение за защитата на взискателя по изпълнителното дело съгласно догово-ра за правна защита и съдействие серия Д № 074848 от дата 19.03.2013 г.

         Според член 79,ал.1 от ГПК разноските по изпълнението са за сметка на длъжника с изключение на случаите, когато делото се прекрати съглас-но член 433 от ГПК ,освен поради плащане, направено след започване на изпълнителното дело . Изпълнителното дело е образувано на дата 19.03. 2013 г.,когато  взискателят е предявил пред ЧСИ изпълнителния лист и поискал писмено по реда на член 426,ал.1 от ГПК да пристъпи към изпъл-нение. Действително ,както личи от предходжащо образуването на изпъл-нителното дело писмо с изх.№ 92-1823/15.03.2013 г. длъжникът заявил го-товност да плати сумата по главницата от 30 000 лева на В. Т. В. В писмото поискал посочване от кредитора на банкови сметки, по които да извърши плащането, в тридневен срок.

Паричното задължение е носимо. Длъжникът е могъл да се освободи ( независимо от липсата на отговор на писмото от 15.03.2013 г. ) от задъл-жението, ако остави паричната сума за пазене в банка по местоизпълнение-то – член 97,ал.1 от ЗЗД . Като не е сторил това, е дал повод за образуване на изпълнителното дело и дължи на основание член 79,ал.1 от ГПК разнос-ките, включващи пропорционалната такса и таксата за образуване на из-пълнителното дело и за връчване на книжа по Тарифата към ЗЧСИ и раз-носките, сторени от взискателя, стига да не са прекомерни с оглед заявено-то възражение ( във формата на частна жалба с вх.№ 3875/3.04.2013 г. ) по член 78,ал.5 от ГПК .

Окръжният съд намира, че платеното възнаграждение за защитата на взискателя по изпълнителното дело от 1 500 лева не съответства на негова-та сложност. Превеждането на сумата от 36 523,02 лева (главница,лихви и разноски) по сметка на ЧСИ е извършено на дата 25.03.2013 г. с банков превод , преди да започне да тече срокът за доброволно изпълнение и без да бъдат извършени същински принудителни действия. Такива действия не се дължат и за вбъдеще, защото плащането на притезанието ( по този из-пълнителен лист ) е основание за приключване на изпълнителния процес. Той не може да има ( както се твърди в становището от името на взискате-ля ) „ развитие ”. Конкретното изпълнително дело е протекло без каквито и да е усложнения ( и за защитата на взискателя ).  

При материален интерес от ( главница и лихви ) 32 233,70 лева мини-малният размер адвокатско възнаграждение по член 7,ал.2,т.4 във връзка с член 10,т.2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения е 547,34 лева, по-малко от исканото от длъж-ника намаление до размера от 618,50 лева. Настоящият състав на съда при-ема ( в насока на формираната практика: определение № 269/4.05.2011 г. по ч.гр.д.№ 155/2011 г. на ІV г.о. на ВКС; определение № 74 от 7.02.2011 г. по ч.гр.д.№ 46/2011 г. на ІVг.о. на  ВКС и определение № 91 от 21.10.2009 г. по т.д.№ 305/2009 г. на ІІ т.о. ТК на ВКС ) ,че не е обвързан с прилагане-то на правилото на § 2 от ДР на Наредбата ( за трикратния размер на мини-малното възнаграждение ), като издадено извън законовата делегация по член 36,ал.2 от Закона за адвокатурата. Дължимите от „ *** ”АД разноски за възнаграждение са подлежали на намаляване на основание член 78,ал.5 от ГПК до размера от 618,50 лева.При това положе-ние съдът отменя постановлението за разноски само в тази част и отхвър-ля жалбата срещу постановлението в другата му част . Не присъжда на ни-то една от страните разноски за това производство, защото длъжникът не е поискал разноски, а взискателят – не е доказал сторването на такива .

Воден от горните съображения , ОКРЪЖНИЯТ СЪД

        

                                     Р     Е    Ш    И    :

ОТМЕНЯ постановление от 3.04.2013 г. по изпълнително дело № 20138100400575 по описа на ЧСИ с рег.№  810 по регистъра на КЧСИ , с район на действие – ДОС В ЧАСТТА за възлагане на длъжника „ ***” ЕАД,град С. ,  на разноски за платено от взискателя адвокатско възнаграждение над размера от 618,50 ( шестстотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки ) лева, до който го НАМАЛЯВА  на основание член 78,ал.5 от ГПК .

ОТХВЪРЛЯ жалбата на длъжника „ ***” ЕАД, град С. срещу постановлението за разноски от 3.04.2013 г. по из-пълнително дело № 20138100400575 по описа на ЧСИ с рег.№  810 по ре-гистъра на КЧСИ , с район на действие – ДОС В ЧАСТТА за възлагане на длъжника ***” ЕАД,град С. ,  на разноски от дължимите такси по Тарифата към ЗЧСИ в размер от 2 789,32( две хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и тридесет и две стотинки ) лева и на разноски за адвокатско възнаграждение до размера от 618,50 ( шестстотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки ) лева .  

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО .

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                            ЧЛЕНОВЕ : 1.    

 

                                                                            2.