Пресцентър
Новини

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА
НА СЪДИЛИЩА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

/Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г./


Раздел I.
I. Относно достъпа до съдебни сгради
I.1. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г. /
I.2. Достъп се разрешава при следните условия:
- Достъп от един вход за участниците в процеса и адвокатите, а за съдиите и съдебните служители от друг вход (ако има възможност);
- Еднопосочност на движение в сградата (ако има възможност);
- /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./;
- /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./ Изчакване пред съдебните сгради в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата, съгласно указания на здравните органи;
- Дезинфекция на входовете при влизане;
- Допускане на адвокати и страни за справки в деловодства, регистратури, Бюро съдимост и други служби при спазване на дистанция между лицата, съобразно указанията на здравните органи при влизане в сградата и пред помещенията;
- Осъществяване на контрол до съдебните сгради, насочен към недопускане на лица с външно проявена симптоматика на заболяването.
I.3. Всички влизащи в съдебните сгради трябва да носят маски (в случай че нямат, да бъдат осигурени и налични на входа). Предпазните средства за лица, които се явяват без такива се закупуват от всички органи, които се намират в една сграда.
I.4. Запазва организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“. В големите съдилища може да се организира повече от едно гише или да се отвори по едно гише в деловодство по отделения, които да работят с граждани и адвокати при спазване на всички възможни мерки - изградени плексигласови или стъклени прегради, маски, дезинфектанти и др. По възможност, да се запази досегашният ред по дежурства.
I.5. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./ В деловодствата и помещенията, определени от председателите на съдилищата за работа с граждани и адвокати, в зависимост от големината им, да се допуска влизане на лица при спазване на дистанция, съгласно указания на здравните органи. Справки чрез физически достъп до делата, може да се осъществява и след подаване на предварителна заявка (по телефон или електронна поща) от страна или неин пълномощник, при съставен график за посещение, с ограничаване продължителността на престоя и броя на посетителите, съобразно изискванията за физическата дистанция между лицата.
I.6. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./;
I.7. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 16/19.05.2020 г./
1.7.1. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./ По решение на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.
1.7.2. В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е невъзможно и при условията на предходната точка, за спазване на принципа за публичност на съдебните производства, следва да се използват всички възможни технически средства за това, като например:
- излъчване на съдебни заседания в реално време чрез камера от съдебната зала на монитор в коридора пред залата или друго помещение в съда;
- излъчване на съдебни заседания в реално време чрез стрийминг в платформи за видеосподеляне и социални мрежи /например: Ютюб, Фейсбук и др./
- създаване на аудио и/или видеозапис от съдебното заседание, който да се предоставя на медии и журналисти.
1.7.3. На интернет-страницата на всеки съд да се посочат реда и условията за изпълнението на мерките по т. 1.7.
I.8. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 16/19.05.2020 г./ При невъзможност от прилагане на някои от мерките по т. 1.7 по дела със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебния протокол от проведено заседание да бъде публично обявен, незабавно след подписването му.
I.9. Наред с дезинфектиране на всички помещения в съдебните сгради, ползвани от органите на съдебна власт, да се дезинфекцират и конвойните помещения, както и помещенията на съдебната охрана.
I.10. При наличие на банков офис, наемателят следва да извършва дезинфекция на наетите помещения за собствена сметка.
І.11. При въведено от Регионална здравна инспекция ограничение в придвижването /пълно или частично/, да не се допускат в съдебните сгради живеещи в ограничената територия лица.
II. Относно режима на достъп до съдебните зали и провеждане на открити съдебни заседания
II.1. Призованите лица за насрочените за деня дела следва да се допускат и да изчакват по посочения по-горе ред, а именно:
а/ /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./ Изчакване пред съдебните сгради в случаите, когато е невъзможно да се спази дистанция между лицата, съгласно указания на здравните органи;
б/ /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./;
II.2. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./ В съдебните зали да влизат участниците по насрочените дела, при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министър на здравеопазването. В зависимост от възможностите на всеки съд, вещите лица по делата е препоръчително да изчакват извън залите до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите, освен ако съдебният състав реши друго.
II.3. Ограничаването на публичността на съдебните процеси следва да се компенсирана чрез по-активна дейност на служителите „връзки с обществеността“, които е необходимо да представят на интернет страниците на съдилищата и на медиите подробна информация за интересуващите обществеността дела.
II.4. Делата да се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им (напр.20 мин. или 30 мин.) като се има предвид, че е необходимо залите да бъдат проветрявани и дезинфекцирани. Преценката за времевия интервал е на решаващият съд.
II.5. Разглеждането на всички дела може да бъде организирано чрез видеоконферентна връзка, в т.ч. чрез интернет приложения, до отпадане на всички мерки и опасността, обявени за Република България по повод застрашаващото живота и здравето заболяване COVID-19.
II.6. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и административният ръководител на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка, за период след отпадане на опасността от заболяването.
Въвежда електронен регистър, в който административните ръководители се задължават да отразяват тези дела. В регистъра се посочва номерът на делото, съдията-докладчик, причина за отсрочване, дата на насрочване.
Справка от регистрите на съдилищата за отложените по обективни причини дела, да се изпраща на Съдийската колегия на ВСС ежемесечно.
При изготвяне на справки за дейността на съдиите във връзка с атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг и др., данните от регистъра следва да се отбелязват в справките на отделен ред и не следва да се отчитат в ущърб на съдията.
Отмяната на настоящата т.II.6. следва да се извърши от Съдийската колегия на ВСС с нарочно решение.
II.7. Съдийската колегия на ВСС, като взе предвид, че съдебните заседания към 14.05.2020 г. и вероятно месеци занапред са насрочени с обичайния темп на работа - през 10 минути, а понякога и по няколко дела в един и същи час :
УКАЗВА на административните ръководители и съдиите да преценят възможността за разглеждане на всички насрочени вече дела в едно заседание съобразно мерките по настоящото решение.
В случай, че не е възможно провеждане на съдебно заседание съобразно мерките за безопасност или съдебното заседание не може да бъде проведено в предварително определената времева рамка, следва със знанието на административните ръководители да се предприемат действия за отсрочване или при забава - да уведомят служителите на съдебна охрана на входа, отговорни за пропускателния режим, за възможна забава в определен график за деня. В случай, че дело или дела се отсрочват от графика за съответния ден, на надлежно призованите страни следва да се съобщи незабавно, а при предвидимо закъснение в графика, съдът следва непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час на разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него.
Съдиите следва да имат предвид, че към 14.05.2020 г. и до нормализиране на работата по графиците, вероятността за забава, поради което и за струпване на хора пред съдилищата или съдебните зали, ще съществува по почти всички графици на насрочени дела, поради което следва да проявят отговорно отношение и своевременно да прегледат графиците си с насрочени дела.
УКАЗВА на съдиите да не насрочват няколко дела в един и същи час занапред, както и да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им.
ВЪЗЛАГА на административните ръководители да осъществяват контрол по насрочване на делата за едно съдебно заседание с цел предовратяване на всякакви опасности от зараза за съдии, прокурори, адвокати, служители и участници в процесите.
III. Относно работата на службите/деловодствата
III.1. В службите/деловодствата и помещенията, определени от председателите на съдилищата за работещи с граждани и адвокати, да се допуска влизане на не повече от 1 или 2-ма посетители, в зависимост от големината на помещенията и при спазване на дистанция между лицата, съгласно указанията на здравните органи.
III.2. В адвокатските стаи да се допускат адвокати и страни при спазване на разстояние от минимум 2 метра между масите, на които се четат дела. След всеки посетител да се дезинфектира с препарати.
III.3. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./.
III.4. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./.
III.5. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./..
III.6. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 21/01.06.2021 г./;
IV. Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път. Информация по електронен път или по телефон.
IV.1. Съдебни книжа могат да се подават с квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или на обявения от всеки съд електронен адрес/електронни адреси.
IV.2. Указва на председателите на съдилищата да организират изпращането на съдебни книжа по електронен път на заявените от страните и/или техните представители електронни адреси.
IV.3. Указва на председателите на съдилищата при възможност да организират начина на работа с вещите лица по електронен път: получаването от вещи лица по електронен път на необходимите за изготвяне на експертиза книжа, както и входиране на готовите експертизи по електронен път.
V. Относно призоваването
V.1. При възможност, призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.
V.2. Указва на административните ръководители да проведат срещи с Адвокатските съвети по места, банки, застрахователни дружества, дружествата, предлагащи комунални услуги, общини и държавни институции за съдействие относно необходимостта от размяна на книжа със съда, включително получаване на съобщения и призовки, по електронен път.
V.3. Съдийската колегия на ВСС се ангажира със задължението да изпрати писма до Висшия адвокатски съвет, до централните управителни органи на българските банки и застрахователни дружества и на дружествата, предлагащи комунални услуги, относно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път (вкл. чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване).
V.4. Съдийската колегия на ВСС да отправи искане до ДАЕУ за осигуряване на достъп на съдилищата до Системата за сигурно електронно връчване за изпращане и получаване на призовки и документи чрез системата до регистрираните в нея публични органи, физически и юридически лица.
VI. Относно електронните услуги
VI.1. Указва на председателите на съдилищата да поставят на интернет-страниците си каталог на всички електронни услуги, които се извършват в съдилищата, както и актуалните електронни адреси.
VI.2. Възлага на Комисия „Съдебна администрация“ при Съдийската колегия на ВСС да проучи необходимостта от осигуряване на нови щатни бройки за съдебни служители, които да обезпечат дейностите по създаване на електронни копия на делата в софийските съдилища, във връзка с работата на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).
VI.3. Възлага на Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“ и Комисия “Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС да предприемат съответните действия за осигуряване на необходимата техника за създаване на електронни копия на делата (скенери от ново поколение и др.), с оглед изискванията на чл.360ж и чл.360з от Закона за съдебната власт.
VI.4. Възлага на Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“ да организира в спешен порядък синхронизиране на работата на системата за електронно призоваване със стандартите на Р/ЕС/№910/2014 на Европейския парламент и Съвета, уреждащ електронното връчване на документи и електронната идентификация /timestamp service/, както и за надграждане на системата, чрез въвеждане на функционални промени, които да осигурят сигурното електронно призоваване.
VI.5. Възлага на Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС да организира за периода до въвеждане на ЕИСС оторизиран достъп на съдиите до електронните копия на съдебните дела в ЕПЕП.
VII. Относно работата на призовкарите
VII.1. Да се обединят службите за връчване на призовки и съобщения на районните, окръжните и/или административните съдилища, които се намират в една сграда, за да се спести посещението на едни и същи зони и адреси от няколко призовкари.
VII.2. Конкретната организация по разделяне или обединяване на части от населени места, или по друг подходящ начин, е задължение на съдебните администратори и административните секретари.
VII.3. Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой висококачествени маски, предпазни шлемове и др. подходящи средства за безопасно извършване на дейността им.
VII.4. Административните ръководители и съдебните администратори, респ. административните секретари на съдилищата да създадат организация за ежедневно връчване на възможен брой призовки и съобщения и по преценка - по приоритети.
VII.5. Служебните автомобили на съдилищата могат да се ползват за връчване на съдебни книжа, по преценка на административните ръководители.
VII.6. Служебните автомобили, които не са необходими на органи на съдебна власт и председателите на съдилищата са изразили становище за предоставянето им, да се предадат за ползване, свързано с разноса на съдебни книжа, на софийските съдилища.
Възлага на Комисия „Бюджет и финанси“ да извърши разпределение на свободните автомобили съобразно заявените от софийските съдилища нужди и при установени такива, да предприеме действия за прехвърляне на автомобилите.
VII.7. В квартали на градове и села, с компактно население на болни от COVID-19 или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват съдебни книжа от призовкари до отпадане на обективната причина.
VIII. Относно работа на пресслужбите на съдилищата
VIII.1. Служителите „връзки с обществеността“ в съдилищата да подготвят ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес.
VIII.2. /Отм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 16/19.05.2020 г. /
VIII.3. Служителите „връзки с обществеността“ да предоставят на журналистите актуален телефон за постоянна връзка и електронен адрес за кореспонденция, както и да използват всички възможни технически средства за комуникация с оглед осигуряване публичността на съдебните заседания.
VIII.4. Възлага на председателите на съдилищата, заедно със служителите „връзки с обществеността“ да организират медийни кампании за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата.
VIII.5. Възлага на председателите на съдилищата, заедно със служителите „връзки с обществеността“ да организират кампании за информиране на обществото например: начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата; движението на делата, което ще се случва по-бавно от обичайното предвид натрупаната работа и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимото по-дълго време за провеждане на съдебно заседание; комуникацията със съда; взаимната необходимост от разбиране и търпение с цел запазване живота и здравето на всички- граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, магистрати и съдебни служители.
IX. Относно съдиите и съдебните служители
IX.1. Съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в график, не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.
IX.2. Указва на административните ръководители, че следва да продължат организацията за работа на съдиите и съдебните служители дистанционно от разстояние.
IX.3. Указва на административните ръководители, при възможност, да не увеличават ежедневния брой на присъстващи съдии в съдилищата и ако е необходимо да променят заседателните дни.
IX.4. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 39/10.11.2020 г. / Указва на административните ръководители на съдилищата да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда, съобразно епидемичната обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, при ротация на групите съдии и съдебни служители, до момента, в който опасността от зараза с COVID-19 e отминала.
IX.5. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 39/10.11.2020 г. / При изготвяне на графиците да се преценява възможността за разглеждане на всички насрочени дела, с оглед конкретната епидемична обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, като се съобразява следното относно съдиите и служителите, които са повече от двама в едно помещение:
- В кабинетите на съдиите да работят не повече от 2-ма и то само, ако е възможно осигуряване на разстояние между тях не по-малко от 2 метра и наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна дезинфекция;
- В службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на разстояние между тях от минимум 2 метра и при наличие на възможност за проветряване /помещения с прозорци/ и постоянна дезинфекция.
IX.6. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 39/10.11.2020 г. / Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, до отпадане на риска от заразата с COVID-19.
IX.7. /Нова, решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 39/10.11.2020 г.; изм. решение на Съдийската колегия по протокол №40/17.11.2020 г./ При необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата с COVIT-19, сочещи на увеличение броя на заболелите в съответния съдебен район и/или орган на съдебна власт, административният ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените производства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при спазване изискванията на чл. 6а, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020 г., доп. ДВ. бр.38 от 24 април 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 май 2020 г., доп. ДВ. бр.55 от 19 юни 2020 г., изм. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 18 юли 2020 г., изм. ДВ. бр.71 от 11 август 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 17 ноември 2020 г.).
IX.8. /Предишна т. 7, решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 39/10.11.2020 г. /За съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и не са в графика за деня, административният ръководител да продължи да изготвя и представя на Съдийската колегия на ВСС - относно съдиите, а съдебният администратор - на председателя на съда - относно съдебните служители, справка за свършената работа през текущия месец.
IX.9. /Предишна т. 8, решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 39/10.11.2020 г. / Указва на административните ръководители да насърчат съдиите и служителите да се включат в дистанционни обучения, организирани от НИП, от административния ръководител на съда или други квалификационни формати.
IX.10. /Предишна т. 9, решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 39/10.11.2020 г. / В съдилищата, в които това е възможно, в графика за работа в деловодствата и/или в обработката на делата, да бъдат включени и съдебните секретари, при същите условия.
X. Относно: сроковете за разглеждане и решаване на делата
Х.1. Съдийската колегия на ВСС уведомява Инспектората към Висшия съдебен съвет, че вследствие решенията на колегията от м. март и м. април 2020г. относно наложените мерки по време на извънредното положение в съдилищата и приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020г., както и предвид създадената след отмяната на извънредното положение организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването за недопускане струпване на хора с цел опазване живота и здравето им, производствата по делата се движат с по-бавни темпове и ще приключват- голяма част от тях, извън тримесечните инструктивни срокове.
X.2. Съдийската колегия на ВСС уведомява Инспектората към Висшия съдебен съвет, че поради забраната по Решенията от 15-16.03.2020г. на колегията за вписване на изготвени съдебни актове, част от тях, макар и изготвени в срок, са вписани по-късно, поради което съществуват разминавания между датите, посочени в съдебния акт и датите на вписване в срочните книги и деловодните програми.
X.3. Съдийската колегия на ВСС счита, че посочените в т.Х.1 и т.Х.2 обстоятелства следва да се вземат предвид при извършване на бъдещи проверки в съдилищата, като и се има предвид, че това положение ще продължи и занапред, докато съдилищата работят в условията на стриктно спазване на мерките и действията по време на извънредно положение и преодоляване на последиците след отмяната му.
Х.4. При изготвяне на атестациите на съдии от помощните атестационни комисии и от Комисията по атестирането и конкурсите в частност при преценка спазването на срока на изготвяне на актове, срочност и експедитивност при работата, да се съобразява по съответния начин периода на обявеното извънредно положение и ограничението за обявяване на съдебни искове въз основа на решението на съдийската колегия, както и евентуално забавяне на съдопроизводствените действия в резултат на приложението на настоящите правила и мерки.
Х.5. Да не се променя методологията на съдебната статистика, като за настоящата година Съдийската колегия на ВСС обявява, че няма да отчита като верен показателят за срочност на правораздаването.
XI. Относно: мерките за безопасност
ХI.1. Да се поставят автоматични дезинфектатори на входовете на съдебните сгради, вкл.на служебни, ако има такива.
ХI.2. Да бъдат поставени дезинфектанти във всички посещавани помещения в съдебните сгради, вкл. конвойните помещения.
ХI.3. В общодостъпните помещения в съдебните сгради, вкл. в съдебни зали да се поставят, по възможност, предпазни прегради и задължително дезинфектанти.
XI.4. Да не се ползват, по възможност, асансьорите в съдебните сгради, а ако това не е възможно- да се обезпечат с предпазни материали.
ХI.5. Дезинфекция и последващото проветряване на всички работни помещения да се извършва без присъствие на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, във времето по предварително обявения график, а на съдебните зали - между делата в заседанието или съобразно разпорежданията на председателите на съдебните състави.
XI.6. По време на съдебното заседание, по възможност, при липса на защитна преграда, по възможност, да се спазва необходимата дистанция между съдебния секретар, съдебния състав и участниците в процеса.
XI.7. Да не се използват климатичните инсталации в сградите, освен в случаите, когато позволяват навлизането и циркулирането на свеж въздух на помещението.
XI.8. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 17/02.06.2020 г./ Административните ръководители да осигурят възможността, вкл. финансова, за ефективното тестване поне веднъж месечно за заразяване с COVID-19 на призовкарите и служителите на регистратурата и/или на „едното гише“ във всеки орган на съдебна власт.
XI.9. Стопанисващите съдебните сгради могат да сключат договор с фирма, която да осигурява професионална дезинфекция на цялата сграда постоянно, вкл.общите части и входовете, след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.
ХI.10. Административните ръководители на органите на съдебна власт, които се помещават в една сграда следва да изготвят график за почистване, разпределен между чистачите на съответните органи на съдебна власт - по отношение на помещенията на съответния ОСВ и почистващата фирма - по отношение на всички общи части, общодостъпни помещения , съдебни зали и сервизни помещения, така че да се осигури възможност за цялостна дезинфекция през целия работен ден и почистване след приключването му.
ХI.11. Да се закупят безконтактни кошове или такива за еднократна употреба за изхвърляне на използваните предпазни средства.
ХI.12. Възлага на Комисия „Бюджет и финанси“:
- да определи лимити за закупуването на озонатори от ОСВ;
- да изготви и предложи на Пленума на ВСС разпределение на предварителен бюджет по ОСВ за изпълнение на предписанията за закупуване на необходимите за функционирането на съдилищата и работата на магистрати и съдебни служители предпазващи средства- предпазни прегради, шлемове, маски, дезинфектанти, кошове и др., както и относно средства за сключване на договори за дезинфекция.
XII. Допълнителни въпроси
ХII.1. По отношение на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания, да се изиска от министъра на правосъдието информация за указанията или решенията, които е приел за работата им след 13 май 2020 г.
ХII.2. /Изм., решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол
№ 17/02.06.2020 г./ Указва на председателите на съдилищата, че с оглед избягване на струпването на много хора и създаване на опасност от заразяване с болестта, следва да организират заложените в програмите им и годишните планове присъствени мероприятия по различни поводи, вкл. семинари, годишните отчетните събрания и др. при спазване на действащите към съответния период противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването.
ХII.3. Възлага на Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“ към ВСС да предложи на административните ръководители на съдилищата платформите и програмите, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни и/или он-лайн заседания, както и стойностите им за достъп над пет часа.
Информацията относно стойността на достъпа да се представи и на КБФ за обезпечаване на съдилищата със средства, при нужда.
ХII.4. Възлага на Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“ да предложи на Пленума на ВСС налична и неизползвана във ВСС техника- компютри, вкл. лаптопи, скенери или друго, които биха могли да послужат и да бъдат предоставени на органите на съдебна власт за провеждане на видеоконферентните заседанията или за пълноценно осъществяване на електронно правосъдие.
ХII.5. Стажове на кандидат-юристите да се организират и провеждат по начин, съобразен в най-голяма степен с мерките за ограничаване на разпространението на заболяването (включващо например, дистанционно възлагане на задачи, дистанционно комуникиране със съдиите и служителите и други и съответно проверка на работата им по същия начин).
XIII. Маркиране на предложенията за изменение на законовата уредба на електронното правосъдие
Електронно призоваване
ХIII.1. Да се изпратят до Министерство на правосъдието и Народното събрание предложения за въвеждане на задължително електронно призоваване за определен обхват субекти (държавни институции и общински органи, адвокати, кредитни и финансови институции, застрахователни дружества и търговци, предоставящи комунални услуги).
По отношение на усъвършенстване на законовата уредба на процесуалните действия на съда и страните по делата:
ХIII.2. Да се изпрати писмо до Комисия по правни въпроси при Народното събрание на РБългария с молба да бъде ускорено разглеждането на изпратените с решение на Съдийската колегия по Протокол № 2 от 28.01.2020 г. предложения за изменения в ГПК, Закона за водите и Закона за енергетиката. С тези предложения се цели разширяване на хипотезите за разглеждане на делата в закрито съдебно заседание, с което се постига не само ускоряване на съдебния процес, но и осигуряване на безопасни условия за труд в условията на пандемия.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
XIV.1. На интернет-страницата на Висшия съдебен съвет и на съдилищата да бъдат обявени правилата и мерките, приети с настоящото решение, както и конкретни мерки, които са приети във всеки съд. Същите да бъдат изпратени по електронен път на Висшия адвокатски съвет и адвокатските колегии, регионалното ръководство на „Съдебна охрана”, държавните и общинските органи. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд