Постоянни комисии
Архив
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИЯ "ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА"

Комисия ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА (КПЕПК) в съдебната система е постоянно действащ помощен орган на Висшия съдебен съвет. Тя се състои от 10 члена на Висшия съдебен съвет, определени с негово решение. 

КПЕПК провежда редовни заседания всяка седмица. При необходимост може да заседава и повече от един път. Комисията се свиква на заседание от нейния председател или по искане на една трета от членовете й.
Целта и дейността на Комисията са насочени към предотвратяване и борба с корупционните явления в съдебната система. КПЕПК притежава следните правомощия: 
• да извършва проверки по конкретни сигнали и жалби, да сигнализира компетентните органи и информира ВСС за резултатите; 
• да анализира информацията за наличие на корупционни практики в съдебната система; 
• да разработва и предлага за утвърждаване от Висшия съдебен съвет конкретни мерки за превенция и противодействие на прояви на корупция в съдебната система; 
• да сключва споразумения за съвместна дейност и обменя информация с Комисията за борба с корупцията на Народното събрание, Комисията за координация на работата с борбата с корупция към Министерския съвет, Сметната палата и други държавни и обществени структури, създадени за противодействие на корупцията;
• да осъществява сътрудничество с омбудсмана при осъществяване на компетентностите на ВСС и правно уредените правомощия на омбудсмана;
• да участва в съвместни прояви на ВСС и други държавни органи, правозащитни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията.
Решенията на КПЕПК, съдържащи констатации за наличието на корупционно поведение от страна на магистрати и административен персонал в съдебните органи се докладват своевременно на Висшия съдебен съвет и органите по чл. 311 ЗСВ за предприемането на незабавни дисциплинарни мерки.

 

Тук може да отправяте вашите сигнали за прояви на корупция в съдебната система. Анонимни изложения не се приемат. Не се разглеждат молби по текущи производства за решаване на правни спорове.

 

Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система.

 

Образец за сигнал до Комисия Професионална етика и превенция на корупцията (формат Word, формат PDF)

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд