Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С цел оптимизиране на процеса по обработка и потвърждаване при първоначално регистриране на юридически лица в ЕПЕП и с оглед задължителния характер на чл.50, ал.5  и чл.52, ал.2 от ГПК до 30 юни 2023г. ще се обработват заявления за регистрация на лицата, посочени в цитираните норми - кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители, държавни учреждения и общини.

В случай на представителство от две или повече лица, регистрациите ще бъдат потвърждавани, ако са от лица с представителна власт съгласно вписванията в ТРРЮЛНЦ и Регистър Булстат. Заявлението за първоначална регистрация следва задължително да е подписано с КЕП на представляващия/представляващите, съобразно начина на представляване.

Системата не позволява регистрация чрез пълномощник.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд