• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА
  30.05.2023
  Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е публикувано второ класиране на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. В тази връзка следва: - в 3-дневен срок от датата на публикуване на  второто класиране да подадете в деловодството на Висшия съдебен съвет, лично или чрез упълномощен... Още »
 • Пресцентър
  339 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВСС
  29.05.2023
  339 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 15 (петнадесет) длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, който ще се проведе в периода от 12 юни до 23 юни 2023 г., включително. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Важно“, подраздел... Още »
 • Пресцентър
  Предложения за образуване на производство за освобождаване от длъжност на главния прокурор и негово становище са публикувани на интернет сайта на ВСС
  23.05.2023
  23 май 2023 година На началната страница на интернет сайта на Висшия съдебен съвет е създадена рубрика , в която са публикувани две предложения от членове на Прокурорската колегия за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Гешев, както и Становище на главния прокурор Иван Гешев по внесеното на 12.05.2023 г. във Висшия съдебен съвет предложение... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА
  22.05.2023
  Уведомяваме Ви, че в 7-дневен срок от датата на публикуване на  класирането  следва да подадете лично или по пощата, в деловодството на Висшия съдебен съвет декларация по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт* на хартиен носител. Задължението на кандидатите по чл. 186, ал. 2, изречение първо от ЗСВ касае класираните кандидати за младши съдии в рамките на обявените... Още »
 • Пресцентър
  395 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВСС
  19.05.2023
  19 май 2023 година 395 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 19 (деветнадесет) длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури, който ще се проведе в периода от 29 май до 11 юни 2023 г., включително. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Важно“, подраздел... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет атестира 12 съдии, като един придоби статут на несменяемост, а четири магистрати са повишени в ранг
  06.06.2023
  6 юни 2023 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Свилена Давчева – съдия в Районен съд – Пловдив, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка “много добра“. Съдия Давчева придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместник-председатели на окръжните съдилища в Сливен и Русе
  06.06.2023
  6 юни 2023 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, освободи Снежана Бакалова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Сливен. На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от ЗСВ, колегията назначи Христина... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместник-председател на Административен съд – Видин
  06.06.2023
  6 юни 2023 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт, една щатна „заместник на административния ръководител – заместник-председател" в Административен съд – Видин като трансформира в такава една щатна длъжност „съдия“ в съда. На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 и... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет oтĸpи пpoцeдypи зa избop нa aдминиcтpaтивни pъĸoвoдитeли в осем съдилища и насрочи събеседването с кандидата за Районен съд - Средец
  06.06.2023
  6 юни 2023 година Cъдийcĸaтa ĸoлeгия нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт на основание чл. 194а от Закона за съдебната власт oтĸpи пpoцeдypи зa избop нa aдминиcтpaтивни pъĸoвoдитeли в районните съдилища в Берковица, Ихтиман, Каварна, Луковит, Мадан, Мездра, Оряхово и Тервел. В тези органи на съдебната власт длъжността е свободна. Πpeдлoжeния зa нaзнaчaвaнe мoгaт дa ce пoдaвaт в eднoмeceчeн cpoĸ oт... Още »
 • Пресцентър
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши магистрати в две конкурсни процедури
  06.06.2023
  6 юни 2023 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Катя Гердова – съдия в Районен съд – Бяла Слатина, в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – гражданска колегия, считано от 07.11.2023 г. На същото основание колегията повиши Христо Крачунов – съдия в Софийски районен съд в длъжност... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността от 16.09.2021 г.
Договор № ВСС-13165/16.09.2021 г. между Висш съдебен съвет и „Животозастрахователен институт” АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Още »
Предложение от 02.03.2022г. на министъра на правосъдието за образуване на производство по чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от 02.03.2022г. на министъра на правосъдието за образуване на производство по чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
ПОКАНА Ръководството на Районен съд - Исперих отправя покана до всички съдии от районните съдилища в страната, които желаят да бъдат командировани
ПОКАНА Ръководството на Районен съд - Исперих отправя покана до всички съдии от районните съдилища в страната, които желаят да бъдат командировани
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Доклад на Ърнст и Янг България по проект Продължаваща реформа в заповедното производсво
Доклад на Ърнст и Янг България по проект Продължаваща реформа в заповедното производсво
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022г.
Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Предложение от 16.07.2021г. на министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от 16.07.2021г. на министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността - предходен
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА
Покана за командироване на магистрати в Районен съд – Берковица
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд