• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
  12.07.2024
  Уведомяваме Ви, че резултатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданско отделение, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/26.07.2022 г. и обн. в ДВ, бр. 61/02.08.2022 г., са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно“... Още »
 • Пресцентър
  ОБЩО 52-МА КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАЯВИХА ЖЕЛАНИЯТА СИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
  12.07.2024
  12 юли 2024 година   Одобрените от Съдийската колегия на ВСС (СК), изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, кандидати за младши съдии, както и одобрените от Прокурорската колегия (ПК), и. ф. Висш прокурорски съвет, кандидати за длъжността “младши прокурор“ в районните прокуратури и кандидати за длъжността „младши следовател“ в следствените отдели в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на ВПС, прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца за обръщане на внимание на Даниел Йорданов – следовател в окръжния следствен отдел при ОП- Враца
  10.07.2024
  10 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Даниел Йорданов – следовател в Окръжен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на ВПС, одобри кандидатите за младши прокурори и за младши следователи и определи дата, час и място за провеждане на процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 186, ал. 6 ЗСВ
  10.07.2024
  10 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, одобри на основание чл. 186, ал. 4 от ЗСВ, въз основа на резултатите от класирането и становищата на Комисията по професионална етика, кандидатите за младши прокурори и за младши следователи ,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Милен Глушков – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, ТО – Нови пазар
  10.07.2024
  10 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Милен Глушков – прокурор в Районна прокуратура – Шумен,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, избра Ангел Байрактарски за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил
  10.07.2024
  10 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, избра единодушно Ангел Байрактарски за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил. Прокурор Байрактарски има над 31 години юридически стаж. Неговата... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед на административния ръководител на СГП за обръщане на внимание на прокурор Стефан Христов
  10.07.2024
  10 юли 2024 година   Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, прие за сведение заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Стефан Христов – прокурор в Софийска... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи нови щатни длъжности за заместник-административни ръководители на ОП – Плевен, РП – Плевен и РП – Костинброд, чрез оптимизиране щатната численост на органите
  10.07.2024
  10 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет,  определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Плевен... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи заместник-окръжния прокурор Драгомир Сяров за и. ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - Търговище
  10.07.2024
  10 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Драгомир Сяров – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Търговище, за изпълняващ функциите административен ръководител на органа,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия, която изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, отмени дисциплинарното наказание „забележка“ на Здравко Луканов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен
  10.07.2024
  10 юли 2024 година Прокурорската колегия, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Плевен дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
ПОКАНИ ОТ СЪДИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ
ПОКАНИ ОТ СЪДИЛИЩА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА СЪДИИ
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Още »
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд