Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Анкетно проучване сред съдебните заседатели, административните ръководители на съдилищата, общинските съвети и комисиите, участващи в подбора и избора на съдебни заседатели с цел оценка на действащата нормативна уредба, касаеща института на съдебните заседатели.

Доклади-оценки на нормативната уредба в българия и на практиката на ес за обществено участие при избора на съдебни заседатели са изготвени по проект „осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели

Обществена дискусия за усъвършенстване института на съдебните заседатели

ДОКЛАД с конкретни предложения за: 1. осигуряване на реално обществено участие ; 2. актуализиране на етичните принципи и правила за поведение на съдебните заседатели (раздел vi. от наредба 7 за съдебните заседатели) и 3. унифицирана декларация за наличието/липсата на конфликт на интереси на съдебните заседатели

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд