Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА/ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ВЪВ ВРЪЗКА С КАДРОВАТА ДЕЙНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИТЕ

 

РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ВСС

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС относно задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. ДВ, бр. 54/23.06.2023 г.)

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС относно задължително тълкуване на чл. 33, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба 1 от 09.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с указания относно попълване на данните в служебна бележка (обр. 20) за целите на конкурсите за повишаване и преместване в ОСВ.

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ

РЕШЕНИЕ на Пленума на ВСС във връзка с определянето на възнаграждение на членовете на конкурсните комисии

 

РЕШЕНИЯ НА СЪДИЙСКАТА И ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИИ НА  ВСС

РЕШЕНИЕ на Прокурорската колегия на ВСС относно атестирането на допуснатите кандидати при участие в конкурси за повишаване или преместване в длъжност "прокурор" или "следовател"

РЕШЕНИЕ на Прокурорската колегия на ВСС във връзка с публикуваната информация по отношение на конкурсите за младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС относно утвърждаване средствата за поощряване на магистрати за 2024 г., на основание чл. 303, ал.3 и чл. 304 от ЗСВ.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС относно размера на паричната награда за поощряване на съдии през 2024 г., на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС относно освобождаване на магистрати само от заеманата длъжност.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС относно регламентиране на определено време, в което да бъдат представяни концепциите за работата  на кандидатите за административни ръководители при провеждане на събеседването.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1  от ЗСВ

РЕШЕНИЯ на Съдийската колегия на ВСС относно определяне на изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебна власт.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС относно предпоставките за разкриване на длъжност "заместник на административния ръководител - заместник - председател" на съд.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с приложението на чл. 227, ал. 8 от ЗСВ и приложението по аналогия на чл. 166, ал. 2 от ЗСВ при вземане на решение по реда на чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ.

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с чл. 169, ал. 5 от ЗСВ

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с обявяването на конкурси в органите на съдебната власт

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с критериите при извършване на подбор на младши съдии в хипотезата на чл. 243, ал. 2 от ЗСВ

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА И ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИИ НА  ВСС

РЕШЕНИЕ на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия във връзка с публикуваната информация по отношение на конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване.

РЕШЕНИЕ на Комисия по атестиране и конкурси към ПК на ВСС относно удостоверяване на стаж по чл.164 от ЗСВ за целите на конкурсите по реда на чл. 176, ал. 2 от ЗСВ.

РЕШЕНИЕ на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия за препоръките.

 

РЕШЕНИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА ПО КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд