Процедура за избор на главен прокурор на Република България
(открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/22.06.2023 г.)

 

Времеви график/Хронограма за провеждане на процедура за избор на главен прокурор

Правила за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

Образец на кадрова справка по чл. 173, ал. 5 от ЗСВ

КАНДИДАТИ
ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Кандидат

Предложение/

Съгласие от кандидата

Мотиви Кадрова справка Концепция Документи по раздел I, т.8 от Правилата Доклади Допустимост Становища Въпроси/ отговори Дата, час и място за изслушване
КПЕ КАК
                       
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд