Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Доклади

Доклад от Галина Пачовска-Карагьозова – член на ВСС и ръководител на проект „Подкрепа на ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, Програмна област BG14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и Руслана Вълчева – външен експерт и координатор на проекта, относно участието им в учебно посещение в Съвета на Европа, в периода 2 – 5 април 2013 г., в гр. Страсбург, Франция.

 

Доклад от Валери Михайлов – директор на дирекция „Информационни системи” в АВСС относно участието му в Шестата среща на експертната подгрупа за европейско електронно правосъдие на ЕК относно Европейския идентификатор на съдебна практика (ECLI), проведена на 29 април 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия

 

Доклад от Светослав Данчев – състемен администратор в Апелативен съд Велико Търново относно участието му в Петата среща на подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие, с цел обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), проведена на 05 декември 2012 г. в гр. Брюксел, Белгия.

 

Доклад от Любен Хаджииванов– председател на Окръжен съд гр. Смолян, относно проведен конферентен разговор с представители и членове на Международната асоциация по съдебна администрация (IACA) на 14 февруари 2013 г.

 

Доклад от посещението на членове на Висшия съдебен съвет – Милка Итова, Михаил Кожарев, Димитър Узунов, Магдалена Лазарова и Славка Каменова – главен секретар на ВСС в Националния съвет на съдебната власт на Полша, 14-17 януари 2013 г. , Варшава, Полша

 

Доклад от Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет и председател на комисия „Международна дейност” на ВСС относно участието й в работна среща за обсъждане организацията на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети в София, 5-7 юни 2013 г., проведена в Рим, Италия

 

Доклад от Магдалена Лазарова и Димитър Узунов – членове на Висшия съдебен съвет, относно участието им в VІІІ-та Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион.

 

Доклад от Светослав Данчев - системен администратор в Апелативен съд - гр. Велико Търново, за участие в Седмата среща на подгрупата от експерти за Европейския портал за правосъдие с цел обсъждане на Европейския идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier (ECLI)), проведена в 05 - 06 юни 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия

 

2012 година

 

Доклад от Бистра Атанасова, съдия в Окръжен съд – Варна, относно участието й в стаж в Съда на Европейския съюз в Люксембург, проведен в периода 11.06.2012 г. – 10.12.2012 г.

 

Доклад от Петя Шишкова - заместник- председател на Апелативен съд гр. София, относно участието й в семинар на TRAFUT, проведен в периода 18-20 октомври 2012 г. в гр. Антверпен, Белгия

 

Доклад от Мими Фурнаджиева – съдия във ВКС, Янко Топалов – главен секретар на ВКС, Донка Грънчева – главен секретар на НИП и Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” в администрацията на ВСС относно участието им в конференция „Иновационни подходи в съдебното администриране”, проведена в гр. Киев, Украйна в периода 10 -12 септември 2012 г.

 

Доклад от Михаил Алексов - председател на Районен съд - гр. Трън, относно участието му във Втората среща на работната група за гражданско-правно сътрудничество в Югоизточна Европа, проведена на 24-25 септември 2012 г. в Пржно, Република Черна гора

 

Доклад от Соня Найденова- представляващ Висшия съдебен съвет, относно участието й в регионална конференция на тема „Подбор, обучение и назначение на съдии и прокурори в Югоизточна Европа: Обмен на добри практики”, проведена на 13 и 14 ноември в гр. Тирана, Албания

 

Доклад от Камен Ситнилски, Камен Иванов, Галина Карагьозова, Каролина Неделчева – членове на Висшия съдебен съвет и Христина Тодорова – директор на дирекция ”Международна дейност” в Администрацията на ВСС, относно посещението им във Върховния съвет на магистратурата на Румъния, 25-28 ноември 2012 г., Букурещ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд