Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

                                                                

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА РЪКОВОДСТВА, НАРЪЧНИК И ПОМАГАЛО ИЗГОТВЕНИ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ, КАКТО И НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ”

Приложението на специализираното законодателство в областта на енергетиката. Ръководство

• Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС. Ръководство

• Облигационно и международно право. Ръководство

• Административнонаказателно право. Ръководство

• Обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране. Ръководство

• Производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна практика. Ръководство

• Проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт. Основания за искове. Анализ на съдебната практика. Ръководство

• Наръчник за финансово управление

• Помагало за работата на етичните комисии

Проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд