Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висш съдебен съвет 
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of BulgariaНОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ


Предефиниран проект N° 2 “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по програмна област 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система” на Норвежкия финансов механизъм.


NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM


Brief presentation of Pre-defined project No. 2 “Support to the Supreme Judicial Council related to capacity building and improving the efficiency of the judiciary” within programme area 31 „Judicial capacity-building and cooperation” of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014


ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Общи условия към договора 
Специални условия към договора

СЪОБЩЕНИЯ

ДЕЙНОСТИ

МЕЖДИННИ ДОКЛАДИ

Първи междинен доклад 
Втори междинен доклад

Трети междинен доклад

Четвърти междинен доклад

Пети междинен доклад

Шести междинен доклад

Седми междинен доклад

Осми междинен доклад

Девети междинен доклад

Десети междинен доклад

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Годишен доклад за 2013 г.

Годишен доклад за 2014 г.

Годишен доклад за 2015 г.

Финален доклад за напредък

КЛЮЧОВИ ДОКУМЕНТИ

Наръчник с добри практики в областта на електронното призоваване

Доклад от проведена на 23 и 24 февруару 2015 г. кръгла маса за представяне на добри практики в областта на електронното призоваване

Предложения за законодателни промени в областта на електронното призоваване

Сравнително изследване на европейското законодателство в областта на електронното призоваване

Анализиз на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите в страните - членки на ЕС и СЕ

Експертен доклад "Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България (Приети с решение на ВСС по Протокол № 62/16.12.2015 г.)

Таблица 1 към Експертен доклад

Таблица 2 към Експертен доклад

Таблица 3 към Експертен доклад

Таблица 4 към Експертен доклад

Правила за оценка на натовареността на съдиите (Приети с решение на ВСС по Протокол № 62/16.12.2015 г.)

Приложение № 1 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложение № 2 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложение № 3 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите

Приложения № 4-7 към Правилата за оценка на натовареността на съдиите

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Норвежки финансов механизъм / Norwegian financial mechanism
Посолство на Кралство Норвегия в България


 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд