Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на решение по т.26.2. от Протокол № 5/20.02.2024 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) и с оглед подпомагане на магистратите при приложението на Правилата за определяне на натовареността на съдилищата, в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни  видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд