Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (Приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г., в сила от 21.02.2017 г.; изм. с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС на РБ - бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 37 от 7.05.2019 г.; изм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС на РБ - бр. 64 от 3.08.2021 г., в сила от 3.08.2021 г.; изм. и доп., бр. 65 от 6.08.2021 г.; изм. и доп., бр. 99 от 26.11.2021 г..; доп., бр. 77 от 27.09.2022 г., изм. и доп., бр. 107 от 29.12.2023 г

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. ДВ, бр. 54/23.06.2023 г.)

образец 1 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи/

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/ 

образец 16 към чл.29, ал.3 - Заявление /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

образец 17 към чл.28, ал.5 - Заявление /заявяване на желание за назначаване на длъжността младши съдия, младши прокурор и младши следовател/

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация 

образец 19 към чл.33, ал.1 - Заявление /конкурс за повишаване в длъжност и преместване/ 

образец 20 към чл.33, ал.3, т.1 - Служебна бележка

образец 21 към чл.33, ал.3, т.2 - Кадрова справка

образец 21а към чл.33, ал.3, т.2 - Справка за  разгледаните и приключени дела и преписки (съд) (xls)

образец 21б към чл.33, ал.3, т.2 - Справка за  разгледаните и приключени дела и преписки (прокуратура) (xls)

образец 21в към чл.33, ал.3, т.2 - Справка за  разгледаните и приключени дела и преписки (следствие) (xls)

Образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

Образец на Въпросник, приет с решение на ПК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf ; doc)

Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdfxls).

ПРАВИЛА за назначаване на заместници на административните ръководители – заместник председатели на органите на съдебната власт /приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 3 от 24.01.2017 г./

ПРАВИЛА за преместване по реда на чл. 194 от ЗСВ

ПРАВИЛА за командироване на съдии, прокурори и следователи.

ПРАВИЛА за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи (приети с решение на ВСС по Протокол № 1/10.01. 2013 г; изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по Протокол № 39 /30.11.2017 г., изм. и доп. с решение на пленума на ВСС по Протокол № 31/27.10.2022г.)

 

АРХИВ

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд