Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

В качеството си на администратор на лични данни, Висшият съдебен съвет има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ №12

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: vss@vss.justice.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Диляна Янкова – гл. експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна“

Електронна поща: d.iankova@vss.justice.bg

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

1.Регистър „Магистрати и кандидати за магистрати“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и с цел управление на човешките ресурси. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и кандидати за магистрати в органите на съдебната власт. Обработваните данни включват данни за физическата, социалната, семейната и икономическата идентичност, лични данни относно съдебното минало на лицата, данни за здравословното и психическото състояние на лицата. Личните данни от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на Висшия съдебен съвет. Правните основание за това са чл. 6, пар. 1, б.“в“ от ОРЗД и Закона за съдебната власт.

2.Регистър „Персонал“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в Администрацията на Висшия съдебен съвет, членове на Висшия съдебен съвет и кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет. Обработваните данни включват физическа, социална и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на Висшия съдебен съвет и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и др.

3. Регистър „Съдебни служители в органите на съдебната власт, ИВСС и НИП“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управлението на човешките ресурси в органите на съдебната власт с оглед кадровата обезпеченост на органите. За тези цели се обработват личните данни на съдебни служители от органите на съдебната власт, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието. Обработваните данни включват физическа, социална и икономическа идентичност на лицата. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт и др.

4. Регистър „Контрагенти“.

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управлението на човешките ресурси, финансово-счетоводна от отчетност и осигуряване на материално-техническата база. За тези цели се обработват данните на физически лица във връзка с изпълнение на договори, по които Висшия съдебен съвет е страна. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закон случаи. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ от ОРЗД, Закона за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон и др.

5. Регистър „Управление на собствеността“.

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и управление на недвижимите имоти на съдебната власт. За тези цели се обработват личните данни на лица, кандидати за настаняване в жилища от жилищния фонд на Висшия съдебен съвет и на лица, изпълнители по договори за проектиране, строителство, инвеститорски контрол и надзор, по които Висшия съдебен съвет е страна. Обработваните данни включват физическа, социална, икономическа и семейна идентичност на лицата. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от ОРЗД, Закон за съдебната власт, Закон за обществените поръчки и др.

6. Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Висшия съдебен съвет“.

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като индивидуализирането и установяване на връзка с лицата. За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Висшия съдебен съвет и неговата администрация с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е българското законодателство, каквото е изискването на чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД и по – конкретно Административнопроцесуалния кодекс и Закон за достъп до обществена информация.

7. Регистър „СБКО“

Личните данни в този регистър се използват за социалното подпомагане на магистрати и съдебни служители и използването им е ограничено само за служебни цели, като идентифициране на лицето и контакт с него. В този регистър се обработват лични данни на магистрати и служебни служители, които сезират Висшия съдебен съвет с молби за отпускане на еднократна помощ от средствата по централизирания фонд „СБКО“. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и семейна идентичност, както и лични данни относно здравословното им състояние. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е българското законодателство, каквото е изискването на чл. 6, пар.1, б. „в“ от ОРЗД и по – конкретно Кодекса на труда и Правилата за формиране на средствата по централизирания фонд „СБКО“ за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт, приети с решение на Висшия съдебен съвет.

8. Регистър „Инициативи на Висшия съдебен съвет“.

Личните данни в този регистър се обработват с цел информиране на обществеността за дейността на Висшия съдебен съвет, повишаване квалификацията на студенти от специалност „Право“ и други обществено значими цели за развитието на съдебната власт. В този регистър се обработват лични данни на студенти от специалност „Право“, участващи в „Стажантска програма“ на Висшия съдебен съвет, ученици от цялата страна, участващи със свои есета в инициативата „Ден на отворените врати“ на Висшия съдебен съвет и лични данни на магистрати и съдебни служители, участващи като лектори и наставници в образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е изразеното лично съгласие на субектите на лични данни, каквото е изискването на чл. 6, пар.1, б. „а“ и чл. 9, пар.2, б. „а“ от ОРЗД.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Висшия съдебен съвет

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите и др. във Висшия съдебен съвет;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Висшият съдебен съвет не извършва трансфер на лични данни в други държави.

Срок за съхранение на личните данни

Във Висшия съдебен съвет действа утвърдена Номенклатура на делата със срокове са съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Със срок „постоянен“ във Висшия съдебен съвет се съхраняват единствено протоколите от заседанията на Пленума на ВСС. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване 1, 3, 5 или 10 години съгласно Номенклатурата.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Информация за интернет сайта на Висшия съдебен съвет

1.Използване на бисквитки

Сайтът на Висшия съдебен адрес използва „Бисквитки“ - малки количества данни необходими за функционирането му, за разграничаване на потребители и сесии.

Използваните  бисквитки са:

· PHPSESSID - съдържа позоваване на сесия, съхранява се на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

· site_lang съдържа информация за езика на сесията, съхранява се на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация за тази „бисквитка“.

Сайтът на Висшия съдебен съвет не използва бисквитки на трети страни. В случай, че се използва линк, който препраща в друг сайт или социална мрежа, те може би ще имат собствени бисквитки и политики за сигурност, над които Висшия съдебен съвет няма контрол.

2. Лог файлове

Сайтът на Висшият съдебен съвет съхранява статистически данни в лог файлове. Тази информация съдържа клиентски IP адрес, тип на използвания браузер, операционна система, дата и час, държава, история на посетените страници, извършено търсене и се съхранява в уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд