Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Договор № ВСС-13165/16.09.2021 г. между Висш съдебен съвет и „Животозастрахователен институт” АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица: съдии, прокурори и следователи, младши съдии, младши прокурори и младши следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съдебни помощници и прокурорски помощници, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС, служители на Националния институт на правосъдието НИП, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
Предложение от 02.03.2022г. на министъра на правосъдието за образуване на производство по чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от 16.07.2021г. на министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от Главния прокурор относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Договор застраховка живота и трудоспособността от 16.09.2021 г.
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Общи събрания и кандидати за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.
ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
(
 Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г., в сила от 22.02.2019г., изм. ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г.)

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 6 (шест) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ - ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ 2022 г.

Процедура за избор на директор на Националната следствена служба

НАРЕДБА № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 29 от 28.09.2017 г., обнародвана ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
(
 Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г., в сила от 22.02.2019г.)

МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ОТЧИТАЩИ ДЕЙНОСТТА  НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И СЪДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 1 (ЕДИН) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАН ПРОКУРОР ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд на Република България
(открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 17/30.09.2021 г.)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  09.10.2021 г. и  16.10.2021 г.

Текущо проучване на ЕМСС за личната независимост на съдиите

НАРЕДБА № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г., изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г.., изм.и доп.,  ДВ, бр.79 от 2019 г.)

ПРАВИЛА за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите (приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/28.07.2016 г., изм. и доп. с решения на пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 45/08.12.2016 г., протокол № 12/06.04.2017 г. и протокол № 16/01.07.2020 г.)

Приложения и образци към правилата

УКАЗАНИЯ за акредитация на представители на средствата за масова информация при отразяване на Общите събрания за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 6 (шест) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВИЛА за определяне и поставяне на индекси на съдебните актове за резултатите от инстанционната проверка и от производствата за възобновяване по наказателни дела /Приети от съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 45/14.12.2021 г./

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ - ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ПРАВИЛА за определяне и изплащане  на допълнителни възнаграждения  на съдии  по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от закона за съдебната власт (Приети от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 24/22.06.2021 г.)

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf doc)

ПРАВИЛА за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация във Висшия съдебен съвет - приложение № 1, приложение № 2 (doc), (pdf) / приети с решение на ВСС по Протокол № 60/11.12.2014 г./

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ м02.2021

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГИСТРАТИТЕ ОТ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Банкова сметка за дарения от магистрати и съдебни служители

Процедура за избор на главен прокурор на Република България (открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СРЕЩИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕКСПЕРТНАТА МИСИЯ НА ЕК ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ №11/09.05.2019 г.

Двама прокурори и един съдия продължават в надпреварата за европейски прокурор от България

Публично изслушване на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура и актуализиран Pаботен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори – на български и английски език.

Публикувана е поканата за представяне на кандидатури за европейски главен прокурор

Съобщение относно подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (EPPO)

Национален конкурс за ученическо есе на тема - 2019 г.

Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.

Писмо от изпълнителния директор на НАП във връзка с изискана информация за доклад от директор в ТД на НАП – гр. Бургас

Общи събрания и кандидати за избор на членове на Висшия съдебен съвет

Архивен запис от онлайн излъчването на Общото събрание за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

Процедура за избор на председател на ВАС

Процедура за избор на директор на НСлС

Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите

Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.

Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ

Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Становище на Комисията по правни и институционални въпроси на Висшия съдебен съвет по чл. 230 ал. 1 от ЗИД на Закона за съдебната власт, приет на 27.07.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд