Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 39/10.11.2020 г., т. 1 актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол № 40/17.11.2020 г.

На административните ръководители на съдилищата е указано да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда съобразно епидемичната обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители, при ротация на групите съдии и съдебни служители, до момента, в който опасността от зараза с COVID-19 e отминала.

При необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата от COVID-19, сочещи на увеличение броя на заболелитe в съответния съдебен район и/или органа на съдебна власт, административният ръководител може да вземе решение да се отстрочват насрочените производства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, за определен от него разумен срок."

Заповедите на административния ръководите по приложението на р. IX, т. 7 незабавно да бъдат обявявани на интернет сайта на съответния орган на съдебната власт и изпращани на ВСС за публикуване.

 

Орган на съдебната власт

 

Заповеди на административни ръководители

Заповеди за отсрочване на откритите съдебни заседания след 10.11.2020 г.

Върховен касационен съд    
Върховен административен съд Заповед № 949/10.03.2020 г.  
Апелативен специализиран наказателен съд Заповед № 46/10.03.2020 г.  
Специализиран наказателен съд

Заповед № АС-215/12.11.2020 г.

Заповед № АС-87/08.04.2020 г.

Заповед № АС-72/16.03.2020 г.

Заповед № АС-68/10.03.2020 г.

Заповед № АС-215/12.11.2020 г.

 

Военно-апелативен съд Заповед №72/11.03.2020 г.  
ВС София Заповед № 76/11.03.2020 г.  
ВС Пловдив

Заповед № 65/11.03.2020 г.

 
ВС Сливен

Заповед № 69/17.11.2020 г.

Справка относно отсрочените дела

Заповед № 21/16.03.2020 г.

Заповед № 20/11.03.2020 г.

 

АС София Заповед № А-247/10.03.2020 г.  
Софийски градски съд

Заповед № РД-08-1866/08.04.2020 г.

Заповед № РД-08-1789/27.03.2020 г.

Заповед № РД - 08-1746/17.03.2020 г.

Заповед № РД - 08 -1707/16.03.2020 г.

Заповед № РД-08-1670/10.03.2020 г.

 

Софийски окръжен съд

Заповед № А-58/10.03.2020 г.

 
Софийски районен съд Заповед № АС-90/10.03.2020 г.  
РС Ихтиман Заповед №А-38/10.03.2020 г.  
РС Пирдоп

Заповед №46/14.05.2020 г.

Заповед № 43/-08.04.2020 г.

Заповед № 42/01.04.2020 г.

Заповед № 39/16.03.2020 г.

Заповед №37/11.03.2020 г.

Заповед № 48/29.03.2021 г.

РС Своге

Заповед № РД-09/51/11.03.2020 г.

 
РС Сливница Заповед № РД-09-39/10.03.2020 г.  
РС Елин Пелин

Заповед № А-23/11.03.2020 г.

 
РС Ботевград

Заповед № РД-09-96/10.03.2020 г.

Заповед № РД-09-348/01.12.2020 г.
РС Етрополе Заповед №11/11.03.2020 г.  
РС Самоков

Разпореждане от 13.03.2020 г.

Разпореждане от 11.03.2020 г.

Заповед № 37/11.03.2020 г.

 

РС Костинброд

Заповед № РД-09-21/11.03.2020 г.

 
ОС Благоевград

Заповед № 282/08.06.2021 г.

Заповед № 567/11.11.2020 г.

Заповед № 228/28.05.2020 г.

Заповед № 204/13.05.2020 г.

Заповед № 201/30.04.2020 г. 

Заповед № 197/23.04.2020 г.

Заповед № 189/13.04.2020 г.

Заповед№ 181/31.03.2020 г.

Заповед № 180/27.03.2020 г.

Заповед № 176/19.03.2020 г.

Заповед №165/16.03.2020 г.

Заповед № 153/10.03.2020 г

Заповед № 567/11.11.2020 г.

 

РС Благоевград

Заповед № 638/12.11.2020 г.

Заповед № 193/08.04.2020 г.

Заповед №178/16.03.2020 г.

Заповед № 171/10.03.2020 г.

Заповед № 638/12.11.2020 г.

 

РС Сандански

Заповед № 448/23.08.2021 г.

Заповед № 603/30.11.2020 г.

Заповед № 574/12.11.2020 г.

Заповед № 638/12.11.2020 г.

Заповед №177/17.03.2020 г.

Заповед №162/16.03.2020 г.

Заповед №148/10.03.2020 г.

Заповед №37/21.01.2022 г.

Заповед № 574/12.11.2020 г.

Заповед № 638/12.11.2020 г.

 

РС Петрич

Заповед № РД - 51/18.11.2020 г.

Заповед № РД-50/11.11.2020 г.

Заповед № РД-19/10.03.2020 г.

Заповед № РД-14/09.03.2020 г.

Заповед № РД - 51/18.11.2020 г.

Заповед № РД-50/11.11.2020 г.

 

РС Разлог

Заповед № 423/11.11.2020 г.

Заповед №100/13.03.2020 г.

Заповед № 94/10.03.2020 г.

Заповед № 89/24.03.2021 г.

Заповед № 423/11.11.2020 г.

 

РС Г. Делчев

Заповед № РД-07-146/04.06.2021 г.

Заповед № РД-07-402/13.11.2020 г.

Заповед № РД - 07-127/01.04.2020 г.

Заповед № РД-07-119/19.03.2020 г.

Заповед № РД-07-107/17.03.2020 г.

Заповед № РД - 07-87/16.03.2020 г.

Заповед РД-07-86/10.03.2020 г.

Заповед № РД-07-402/13.11.2020 г.

Заповед № РД-07-033/28.01.2022 г.

 

ОС Видин

Заповед № 167/11.03.2020 г.

Заповед № 163/10.03.2020 г.

Заповед № 488/18.10.2021 г.

РС Видин

Заповед № 167/11.03.2020 г.

Заповед № 163/10.03.2020 г.

Заповед № 394/30.11.2020 г.

РС Белоградчик Заповед № 40/10.03.2020 г.

Заповед № 182/02.11.2021 г.

Заповед № 178/19.10.2021 г.

РС Кула

Заповед №46/12.03.2020 г.

Заповед №44/10.03.2020 г.

 

ОС Враца

Заповед № 360/08.06.2021 г.

Заповед № 554/16.11.2020 г.

Заповед №234/15.05.2020 г.

Заповед № 218/04.05.2020 г.

Заповед № 204/08.04.2020 г.

Заповед № 196/30.03.2020 г.

Заповед № 193/23.03.2020 г.

Заповед № 192/16.03.2020 г.

Заповед № 186/11.03.2020 г.

Заповед № 634/28.10.2021 г.

 

РС Враца

Заповед № 733/29.10.2021 г.

Заповед № 647/10.11.2020 г.

Заповед № 324/17.06.2020 г. и Заповед № 335/23.06.2020 г.

Заповед №269/18.05.2020 г.

Заповед № 206/18.03.2020 г.

Заповед № 202/16.03.2020 г.

Заповед №194/12.03.2020 г.

 

РС Козлодуй

Заповед № РД - 14/31.01.2022 г.

Заповед № РД - 9/20.01.2022 г.

Заповед № РД - 129/26.11.2021 г.

Заповед № 119/12.11.2021 г.

Заповед № РД - 46/08.06.2021 г.

Заповед № РД-22/10.03.2020 г.

Заповед № РД-123/19.11.2021 г.

Заповед № РД-110/03.11.2021 г.

РС Мездра

Заповед № 327/10.11.2021 г.

Заповед № /98/15.05.2020 г.

Заповед № 65/11.03.2020 г.

Заповед № 314/28.10.2021 г.

РС Оряхово Заповед № РД-15/11.03.2020 г.  
РС Бяла Слатина Заповед № 23/10.03.2020 г. Заповед № 80/01.11.2021 г.
ОС Кюстендил

Заповед №РД-13-188/13.03.2020 г.

Заповед № РД - 13-183/11.03.2020 г.

 

РС Кюстендил

Заповед №РД-13-21/13.03.2020 г.

Заповед № РД-13-20/10.03.2020 г.

 

РС Дупница

Заповед № РД-13-19/13.03.2020 г.

 
ОС Монтана

Заповед № 57/13.03.2020 г.

Заповед № 56/11.03.2020 г.

Заповед № 54/09.03.2020 г.

 

РС Монтана

Заповед № 182/12.03.2020 г.

Заповед № 181/12.03.2020 г.

 

РС Лом

Заповед № А - 42/08.04.2020 г.

Заповед № А - 38/01.04.2020 г.

Заповед № А - 37/01.04.2020 г.

Заповед № 31/13.03.2020 г.

Заповед № А-30/10.03.2020 г.

 

РС Берковица Заповед № 12/12.03.2020 г.

Заповед № 14/23.03.2021 г.

Заповед № 41/30.11.2020 г.

ОС Перник

Заповед № 460/12.11.2020 г.

Заповед № 112/10.03.2020 г.

Заповед № 460/12.11.2020 г.

РС Перник

Заповед № 725/12.11.2020 г.

Заповед № 180/10.03.2020 г.

Заповед № 23/10.01.2022 г.

Заповед № 140/25.03.2021 г.

Заповед № 725/12.11.2020 г.

Заповед № 658/21.10.2021 г.

Заповед № 693/05.11.2021 г.

Заповед № 730/18.11.2021 г.

РС Радомир

Заповед № 310/13.11.2020 г.

Заповед № 73/11.03.2020 г.

Заповед № 310/13.11.2020 г.

 

РС Трън Заповед № 32/11.03.2020 г.  
РС Брезник

Заповед № РД-08-109/13.11.2020 г.

Заповед № РД-08-016/11.03.2020 г.

Заповед № РД-08-109/13.11.2020 г.

 

АС Бургас

Заповед № АД - 06 - 016/27.01.2021 г.

Заповед № АД - 06-225/18.12.2020 г.

Заповед № АД-06-158/19.10.2020 г.

Заповед № АД-06-57/28.04.2020 г.

Заповед № АД-06-55/22.04.2020 г.

Заповед № АД -06-51/08.04.2020 г.

Заповед № АД - 06-48/01.04.2020 г.

Заповед № АД-06-46/25.03.2020 г.

Заповед № АД-06-43/18.03.2020 г.

Заповед № АД-06-41/17.03.2020 г.

Заповед № АД-06-36/16.03.2020 г.

Заповед № АД - 06-34/13.03.2020 г.

 

ОС Бургас

Заповед № 306/17.03.2020 г.

Заповед № 300/16.03.2020 г.

Заповед № 299/16.03.2020 г.

Заповед № 297/16.03.2020 г.

Заповед № 294/13.03.2020 г.

Заповед № 76/24.01.2022 г.

Заповед № 75/24.01.2022 г.

РС Бургас

Заповед № РД 13-140/31.05.2021 г.

Заповед № РД 13-105/29.04.2021 г.

Заповед № РД 13-274/13.11.2020 г.

Заповед № РД - 13 - 233/01.10.2020 г.

Заповед № РД - 13 - 203/01.09.2020 г.

Заповед № РД - 13-182/03.08.2020 г.

Заповед № РД - 13-172/16.07.2020 г.

Заповед № РД - 13- 163/03.07.2020 г.

Заповед №РД - 13 - 136/15.06.2020 г.

Заповед № РД 13-121/21.05.2020 г.

Заповед №РД - 13-119/14.05.2020 г.

Заповед № РД - 13 - 117/14.05.2020 г.

Заповед № РД -. 13-99/09.04.2020 г.

Заповед № РД - 13-98/09.04.2020 г.

Заповед № РД -13 - 87/02.04.2020 г.

Заповед № РД-13-86/02.04.2020 г.

Заповед № РД 13-85/01.04.2020 г.

Заповед № РД 13-84/01.04.2020 г.

Заповед № РД 13-77/24.03.2020 г.

Заповед № РД 13-76/18.03.2020 г.

Заповед № РД 13-75/17.03.2020 г.

Заповед № РД 13-72/16.03.2020 г.

Заповед № АД-06-41/17.03.2020 г.

Заповед № РД 13-60/11.03.2020 г.

Заповед № РД - 13-64/13.03.2020 г.

Заповед № РД 13-59/11.03.2020 г.

Заповед № РД 13-72/19.03.2021 г.

Заповед № РД 13-18/24.01.2022 г.

 

 

РС Карнобат

Заповед № 151/14.04.2020 г.

Заповед № 137/01.04.2020 г.

Заповед № 136/31.03.2020 г.

Заповед №113/13.03.2020 г.

Заповед № 107/10.03.2020 г.

 

РС Поморие

Заповед № 76/13.05.2020 г.

Заповед № 68/22.04.2020 г.

Заповед № 54/08.04.2020 г.

Заповед № 52/03.04.2020 г.

Заповед № 51/01.04.2020 г.

Заповед № 50/26.03.2020 г.

Заповед № 47/19.03.2020 г.

Заповед №46/16.03.2020 г.

Заповед №44/13.03.2020 г.

 

РС Айтос

Заповед № 209/03.04.2020 г.

Заповед № 208/03.04.2020 г.

Заповед №152/13.05.2020 г.

Заповед № 208/03.04.2020 г.

Заповед № 96/16.03.2020 г.

Заповед №95/16.03.2020 г.

Заповед №94/13.03.2020 г.

Заповед № 90/11.03.2020 г.

Заповед № 98/22.03.2021 г.

РС Малко Търново Няма отложени дела

Заповед №21/29.03.2021 г.

РС Несебър

Заповед № А-62/06.03.2020 г.

 

 
РС Царево Заповед №60/13.03.2020 г.  
РС Средец 

Заповед № 40/13.03.2020 г.

Не се отлагат дела

Заповед № 50/24.03.2021 г.

ОС Сливен

Заповед № РД-13-38/12.03.2020 г.

 
РС Сливен

Заповед № РД-13-232/25.11.2020 г.

Заповед № РД-13-71/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 13-65/11.03.2020 г.

 

РС Котел Заповед № РД-13-81/11.03.2020 г.  
РС Нова Загора Заповед №РД-13-59/16.03.2020 г.  
ОС Ямбол

Заповед № 357/22.05.2020 г.

Заповед №346/14.05.2020 г.

Заповед № 237/27.03.2020 г.

Заповед № 229/18.03.2020 г.

Заповед № 227/16.03.2020 г.

Заповед № 216/10.03.2020 г.

 

РС Ямбол

 

Заповед № 660/04.12.2020 г.

Заповед №204/18.05.2020 г.

Заповед №193/14.05.2020 г.

Заповед №192/14.05.2020 г.

Заповед №175/29.04.2020 г.

Заповед № 174/21.04.2020 г.

Заповед № 161/08.04.2020 г. 

Заповед № 152/01.04.2020 г.

Заповед № 148/27.03.2020 г.

Заповед № 144/18.03.2020 г.

Заповед №142/17.03.2020 г.

Заповед № 141/16.03.2020 г.

Заповед № 134/10.03.2020 г.

 

РС Елхово

Заповед №106/24.04.2020 г.

Заповед № 86/09.04.2020 г.

Заповед № 84/01.04.2020 г.

Заповед № 82/27.03.2020 г.

Заповед № 78/18.03.2020 г.

Заповед № 76/16.03.2020 г.

Заповед № 74/10.03.2020 г.

Заповед № 356/04.12.2020 г.

РС Тополовград Заповед № 29/11.03.2020 г. Заповед № 120/30.11.2020 г.
АС Варна

Заповед №РД-0229/13.03.2020 г.

Заповед № РД-0223/10.03.2020 г.

 

ОС Варна

Заповед № РД-96/13.03.2020 г.

Заповед № РД-91/10.03.2020 г.

 

РС Варна

Заповед № 35/10.03.2020 г.

Заповед № 163/04.12.2020 г.

Заповед № 160/30.11.2020 г.

РС Провадия

Заповед № 236/11.11.2020 г.

Заповед № 60/11.03.2020 г.

Заповед № 244/24.11.2020 г.

Заповед № 236/11.11.2020 г.

 

РС Девня

Заповед №РД-13-45/16.03.2020 г.

Писмо от 12.03.2020 г.

 

ОС Добрич Заповед № 105/11.03.2020 г.  
РС Добрич

Заповед № 133/11.03.2020 г.

Заповед № 774/14.12.2020 г.

Заповед № 694/30.11.2020 г.

РС Каварна

Заповед № РД-13-20/08.06.2021 г.

Заповед № РД-13-72/20.11.2020 г.

Заповед № РД-13-22/21.04.2020 г.

Заповед № РД - 13-20/09.04.2020 г.

Заповед № РД - 13-19/08.04.2020 г.

Заповед № РД-13-18/01.04.2020 г.

Заповед № РД-13-16/16.03.2020 г.

Заповед № РД-13-13/11.03.2020 г

Заповед № РД-13-72/20.11.2020 г.

 

РС Балчик

Заповед № РД-13-170 от 04.06.2021 г. 

Заповед № РД - 13-350/12.11.2020 г.

Заповед № РД-13-89/10.03.2020 г.

Заповед № РД-13-90/10.03.2020 г.

Заповед №РД - 13 - 072/19.03.2021 г.

 

РС Тервел

Заповед № 160/12.11.2020 г.

Заповед № 52/11.03.2020 г.

Заповед № 160/12.11.2020 г.

 

РС Г. Тошево Заповед № 52/11.03.2020 г.  
ОС Разград

Заповед № РД-14-65/31.03.2021 г.

Заповед № РД-14-53/11.03.2020 г.

 
РС Разград Заповед № РД-08-95/11.03.2020 г.  
РС Кубрат

Заповед № РД-13-67/11.03.2020 г.

 
РС Исперих Заповед № УК-01-14-75/11.03.2020 г.  
ОС Силистра

Заповед № 228/22.05.2020 г.

Заповед №217/14.05.2020 г.

Заповед №209/30.04.2020 г.

Заповед №168/10.04.2020 г.

Заповед № 161/27.03.2020 г.

Заповед № 159/18.03.2020 г.

Заповед № 157/16.03.2020 г.

Нови мерки

Заповед № 151/11.03.2020 г.

 

РС Силистра

Разпореждане на председателя на Районен съд - Силистра от 23.03.2021 г.

Заповед № 41- А/01.04.2020 г.

Заповед № 40-А/17.03.2020 г.

Заповед № З8 - А/16.03.2020 г.

 

РС Дулово Заповед № РД-12-66/2020 г.  
РС Тутракан

Заповед № 277/11.11.2020 г.

Заповед № 80/10.03.2020 г.

Заповед № 277/11.11.2020 г.

 

ОС Търговище Заповед № А3-43/12.03.2020 г.  
РС Търговище Заповед № 115/10.03.2020 г.  
РС Попово Заповед № 21/11.03.2020 г.  
РС Омуртаг Заповед № РД-12-022/11.03.2020 г  
ОС Шумен

Заповед № РД-07 № 38/11.03.2020 г.

Заповед № РД-07 № 37/10.03.2020 г.

Заповед № РД-07 № 36/10.03.2020 г.

 

РС Шумен

Заповед РД-13 №157/10.03.2020 г.

 
РС Нови Пазар

Заповед № РД-11-90/10.03.2020 г.

 
РС В. Преслав

Заповед № 285/17.11.2020 г.

Заповед № 79/26.03.2020 г.

Заповед № 77/18.03.2020 г.

Заповед №75/16.03.2020 г.

Заповед №73/13.03.2020 г.

Заповед № 69/11.03.2020 г.

 

 

АС Велико Търново

Вътрешни правила за работа на Апелативен съд - Велико Търново в условията на пандемия

Заповед № 476/11.11.2020 г.

Допълнителни мерки

Заповед № 128/10.03.2020 г.

Заповед № 127/09.03.2020 г.

 

 

ОС Велико Търново

Заповед № 177/26.11.2020 г.

Заповед № 169/12.11.2020 г.

Заповед № 28/11.03.2020 г.

Заповед № 169/12.11.2020 г.

 

РС Велико Търново

Заповед № 706/10.11.2020 г.

Заповед № 137/10.03.2020 г.

Заповед № 706/10.11.2020 г.

 

РС Горна Оряховица

Заповед № 545/11.11.2020 г.

Заповед № 260/15.05.2020 г.

Заповед № 245/07.05.2020 г.

Заповед № 164/17.03.2020 г.

Заповед №152/10.03.2020 г.

Заповед № 599/08.12.2020 г.

 

РС Свищов

 

Заповед № РД-06-205/14.05.2020 г.

Заповед №РД-06-203/14.05.2020 г.

Заповед № РД-06-188/22.04.2020 г.

Заповед № РД-06-162/08.04.2020 г.

Заповед № РД - 06-116/16.03.2020 г.

Заповед № РД-06-109/11.03.2020 г.

 

РС Павликени

Заповед № РД-10-54/02.06.2021 г.

Заповед №РД-10-53/14.05.2020 г.

Заповед № 10-48/29.04.2020 г.

Заповед № РД- 10 45/21.04.2020 г.

Заповед № 10-40/31.03.2020 г.

Заповед № 10-29/16.03.2020 г.

Заповед № РД-10-26/10.03.2020 г.

 

РС Елена Заповед № 30/10.03.2020 г.  
ОС Габрово

Заповед № 116/11.03.2020 г.

 
РС Габрово

Заповед № РД 11-113/12.11.2020 г.

Заповед №РД-11-62/14.05.2020 г.

Заповед № РД-11-48/11.03.2020 г.

Заповед № РД-11-47/09.03.2020 г.

 

Заповед № РД 11-113/12.11.2020 г.

 

РС Дряново

Заповед № РД13-37/11.03.2020 г.

 
РС Севлиево

Заповед № РД - 13 - 145/07.06.2021 г.

Заповеди № РД - 13 - 161/03.06.2020 г.

Заповед №РД-13-152/21.05.2020 г.

Заповед № РД - 13 - 149/13.05.2020 г.

Заповед №РД -13 - 137/30.04.2020 г.

Заповед № 106/10.04.2020 г.

Заповед № РД - 13-105/08.04.2020 г.

Заповед № РД - 13-102/01.04.2020 г.

Заповед № РД 13-100/27.03.2020 г.

Заповед № 13-96/18.03.2020 г.

Заповед № РД-13-95/17.03.2020 г.

Заповед №РД-13-94/16.03.2020 г.

Заповед № РД-13-87/11.03.2020 г.

Заповед № РД-13-83/31.03.2021 г.

РС Трявна

Заповед №26/17.03.2020 г.

Заповед № 22/11.03.2020 г.

 

ОС Ловеч

Заповед № 134/09.06.2021 г.

Заповед № 189/30.10.2020 г.

Заповед №151/15.07.2020 г.

Заповед № 129/22.05.2020 г.

Заповед № 127/14.05.2020 г.

Заповед № 119/09.04.2020 г.

Заповед № 116/16.03.2020 г.

Заповед № 115/13.03.2020 г.

Заповед № 113/10.03.2020 г.

 

РС Ловеч Заповед №70/14.05.2020 г.  
РС Тетевен

Заповед № 45/09.03.2021 г.

Заповед № 189/28.11.2020 г.

Заповед № 183/19.11.2020 г.

Заповед № 57/11.03.2020 г.

Заповед № 56/10.03.2020 г.

 

 

РС Троян Заповед № РД 13-84/11.03.2020 г.  
РС Луковит

Заповед № 203/16.11.2020 г.

Заповед № 77/18.05.2020 г.

Заповед №74/14.05.2020 г.

Заповед № 50/11.03.2020 г.

Заповед №238/16.12.2020 г.

 

ОС Плевен

Заповед № РД - 80/12.03.2020 г.

Заповед № РД-79/10.03.2020 г.

 

РС Плевен

Заповед № РД-03-253/12.11.2020 г.

Заповед № РД-03-65/01.04.2020 г.

Заповед № РД -03-61/27.03.2020 г.

Заповед № РД-03-60/17.03.2020 г.

Заповед № РД - 03-54/16.03.2020 г.

Заповед № РД-03-51/10.03.2020 г.

 

 

РС  Левски Заповед № РД-03-28/10.03.2020 г.  
РС Никопол

Заповед № РД - 92/-8.04.2020 г.

Заповед № РД - 91/01.04.2020 г.

Заповед № РД - 89/26.03.2020 г.

Заповед № РД - 87/16.03.2020 г.

Заповед № РД-85/11.03.2020 г.

Заповед № РД - 82/09.03.2020 г.

 

РС Червен бряг

Заповед № РД № 09-101/18.11.2020 г.

Справка относно отсрочените дела

Заповед РД-09-32/10.03.2020 г.

 

 

РС Кнежа

Заповед № 12-АД/10.03.2020 г.

 
ОС Русе

Заповед № 123/10.03.2020 г.

Заповед № 122/09.03.2020 г.

 

РС Русе

Заповед № РД-13-189/11.03.2020 г.

 
РС Бяла

Заповед № 95/11.03.2020 г.

Заповед № 88/02.03.2020 г.

 

АС Пловдив

 

Заповед № РД 46/31.03.2022 г.

Заповед № РД - 96/08.06.2021 г.

Заповед № РД-72/29.04.2021 г.

Заповед № РД-186/16.11.2020 г.

Заповед № 182/12.11.2020 г.

Заповед № РД 60/22.05.2020 г.

Заповед № РД 55/14.05.2020 г.

Заповед № РД 49/10.04.2020 г.

Заповед №РД-38/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 37/15.03.2020 г.

Заповед № РД 36/12.03.2020 г.

Заповед № РД-186/16.11.2020 г.

 

 

ОС Пловдив

Заповед № РД 69/31.03.2022 г.

Заповед № РД 66/29.04.2021 г.

Заповед № РД 214/16.11.2020 г.

Заповед № РД 68/13.05.2020 г.

Заповед № РД 58/10.04.2020 г.

Заповед № РД 47/15.03.2020 г.

Заповед № 44/11.03.2020 г.

Заповед № РД 214/16.11.2020 г.

 

РС Пловдив

 

Заповед № 618/31.03.2022 г.

Заповед № 1028/07.06.2021 г.

Заповед № 831/05.05.2021 г.

Заповед № 133/28.01.2021 г.

Заповед № 2131/30.12.2020 г.

Заповед № 1875/13.11.2020 г.

Заповед № 1870/13.11.2020 г.

Заповед № 914/23.06.2020 г.

Заповед № 868/15.06.2020 г.

Заповед №745/13.05.2020 г.

Заповед №744/13.05.2020 г.

Заповед №687/30.04.2020 г.

Заповед № 438/08.04.2020 г.

Заповед № 429/01.04.2020 г.

Заповед № 428/31.03.2020 г.

Заповед № 421/27.03.2020 г.

Заповед № 388/17.03.2020 г.

Заповед № 374/13.03.2020 г.

Заповед № 364/11.03.2020 г.

 

 

РС Асеновград Заповед № 122/11.03.2020 г.

Заповед № 24/12.01.2022 г.

Заповед № 120/25.03.2021 г.

РС Карлово

Заповед № РД 111/07.06.2021 г.

Заповед № РД 68/09.04.2021 г.

Протокол от Общото събрание на магистрати от Районен съд - Карлово, проведено на 30.11.2020 г.

Заповед № РД-192/23.11.2020 г.

Заповед № РД 87/15.06.2020 г.

Заповед №РД 68/14.05.2020 г.

Заповед № РД 59/13.04.2020 г.

Заповед № РД 56/09.04.2020 г.

Заповед № РД 55/01.04.2020 г.

Заповед № 54/27.03.2020 г.

Заповед № 49/17.03.2020 г.

Заповед № 46/13.03.2020 г.

Заповед № 44/10.03.2020 г.

Заповед № РД 200/30.11.2020 г.

РС Първомай

Заповед № 71/13.05.2020 г.

Заповед № 64/15.04.2020 г.

Заповед № 41/11.03.2020 г.

 

ОС Кърджали

Заповед № 84/16.03.2020 г.

Заповед № 79/11.03.2020 г.

Заповед № 91/31.03.2021 г.

РС Кърджали

Заповед № 105/13.03.2020 г.

Заповед № 98/11.03.2020 г.

 

РС Момчилград Заповед № 53/12.03.2020 г.  
РС Ардино

Не са предприети мерки за отлагане на дела

Заповед № 41/10.03.2020 г. 

 

РС Крумовград

Заповед № 22/11.03.2020 г.

 

ОС Пазарджик

 

Разпореждане № 717/30.11.2021 г.

Разпореждане № 544/31.08.2021 г.

Разпореждане №491/30.07.2021 г.

Разпореждане № 318/03.06.2021 г.

Разпореждане № 307/31.05.2021 г.

Разпореждане № 249/29.04.2021 г.

Разпореждане № 161/19.03.2021 г.

Разпореждане № 39/29.01.2021 г.

Разпореждане № 593/30.11.2020 г.

Разпореждане № 484/15.10.2020 г.

Разпореждане № 454/25.09.2020 г.

Разпореждане № 398/26.08.2020 г.

Разпореждане № 339/31.07.2020 г.

Разпореждане №292/15.07.2020 г.

Разпореждане №255/29.06.2020 г.

Разпореждане № 225/12.06.2020 г.

Разпореждане № 206/26.05.2020 г.

Разпореждане № 192/13.05.2020 г.

Разпореждане №200/19.05.2020 г.

Разпореждане № 164/01.04.2020 г.

Разпореждане № 161/17.03.2020 г.

Разпореждане №156/16.03.2020 г.

Разпореждане № 150/12.03.2020 г.

 

РС Пазарджик

Заповед № 580/07.06.2021 г.

Заповед № 327/14.05.2020 г.

Заповед № 294/31.03.2020 г.

Заповед №292/16.03.2020 г.

Заповед № 288/16.03.2020 г.

Заповед № 279/11.03.2020 г. и Протокол от Общото събрание на съдиите в РС- Пазарджик от 11.03.2020 г.

 

РС Пещера

Заповед № 390/13.11.2020 г.

Заповед № 178/14.05.2020 г.

Заповед № 125/16.03.2020 г.

Заповед № 123/12.03.2020 г.

Заповед № 419/14.12.2020 г.

РС Панагюрище

Заповед № 68/22.05.2020 г.

Заповед № 62/14.05.2020 г.

Заповед № 34/12.03.2020 г.

Решение ще бъде взето след съвещание на административните ръководители на районните съдилища от Пазарджишки съдебен район

 

РС Велинград

Заповед № 35/16.03.2020 г.

Заповед №33/12.03.2020 г.

Заповед № 146/04.12.2020

ОС Смолян

Заповед № 133/16.03.2020 г.

Заповед №127/12.03.2020 г.

 

РС Смолян

Заповед №112/14.05.2020 г.

Заповед № 104/16.04.2020 г.

Заповед № 103/13.04.2020 г.

Заповед №95/18.03.2020 г.

Заповед №95/18.03.2020 г. - съобщение   

Заповед №94/16.03.2020 г.

Съобщение

Заповед №93/13.03.2020 г.

Заповед №92/12.03.2020 г.

.

РС Мадан

Заповед № РД-09-132/28.05.2020 г.

Заповед № РД-09-130/26.05.2020 г.

Заповед №РД-09-125/14.05.2020 г .

Заповед № РД - 09 - 124/14.05.2020 г.

Заповед № РД - 09-106/21.04.2020 г.

Заповед № РД - 09-102/08.04.2020 г.

Заповед № РД 09-100/01.04.2020 г.

Заповед № РД - 09-98/30.03.2020 г.

Заповед № РД-09-82/20.03.2020 г.

Заповед №РД-09-80/13.03.2020 г.

Заповед № РД-09-79/12.03.2020 г.

 

РС Златоград Заповед №25/12.03.2020 г.  
РС Девин

Заповед № 62/11.03.2020 г.

Заповед № 234/30.11.2020 г.
РС Чепеларе

Заповед № 64/12.03.2020 г.

Писмо от 12.03.2020 г.

 

ОС Стара Загора

Заповед № 264/11.03.2020 г.

Заповед № 263/11.03.2020 г.

 

РС Стара Загора

Заповед № 173/02.12.2020 г.

Заповед №79/21.05.2020 г.

Заповед №48/16.03.2020 г.

Заповед № 44/11.03.2020 г.

Заповед № 42/09.03.2020 г.

Заповед № 22/31.01.2022 г.

Заповед № 20/24.01.2022 г.

РС Казанлък Заповед № 41/12.03.2020 г. Заповед № 133/20.11.2020 г.
РС Раднево

Заповед № 130/07.04.2020 г.

Заповед № 126/01.04.2020 г.

Заповед № 123/26.03.2020 г.

Заповед № 118/17.03.2020 г.

Заповед № 105/16.03.2020 г.

Заповед №94/10.03.2020 г.

 

РС Чирпан Заповед № 46/10.03.2020 г.  
РС Гълъбово

Заповед № РД-13-50/11.03.2020 г.

Заповед № РД - 13 - 48/09.03.2020 г.

Заповед № РД-13-258/07.12.2020 г.

ОС Хасково

Заповед № АД-85/16.03.2020 г.

Заповед № АД-83/16.03.2020 г.

Заповед № АД-78/11.03.2020 г.

Заповед № АД-333/08.12.2020 г.

РС Хасково

Заповед № АД-152/13.11.2020 г.

Заповед №АД-42/11.03.2020 г.

Заповед № АД - 54/24.03.2022 г.

Заповед № АД-154/17.11.2020 г.

Заповед № АД-152/13.11.2020 г.

 

РС Свиленград

Заповед № 116/31.03.2022 г.

Заповед № 221/09.06.2021 г.

Заповед № 108/24.03.2021 г.

Заповед № 69/23.02.2021 г.

Заповед № 392/30.11.2020 г.

Заповед № 377/17.11.2020 г.

Заповед № 374/16.11.2020 г.

Заповед №161/14.05.2020 г.

Заповед № 149/21.04.2020 г.

Заповед № 127/08.04.2020 г.

Заповед № 111/17.03.2020 г.

Заповед №105/16.03.2020 г.

Заповед № 97/11.03.2020 г.

Заповед № 109/24.03.2021 г.

Заповед № 374/16.11.2020 г.

 

РС Димитровград Заповед № РД-13-90/11.03.2020 г.  
РС Харманли

Заповед № 249/17.11.2020 г.

Заповед №116/22.05.2020 г.

Заповед №105/14.05.2020 г.

Заповед № 60/11.03.2020 г.

Заповед № 62/11.03.2020 г.

Заповед № 249/17.11.2020 г.

 

РС Ивайловград

Заповед № 42/01.04.2022 г.

Заповед № 263/23.11.2020 г.

Заповед № 64/11.03.2020 г.

Заповед № 263/23.11.2020 г.

Заповед № 253/17.11.2020 г.

 

Адм. съд София-град

Заповед № А3-25/11.03.2020 г.

 
Адм. Съд София-област Заповед № 201/11.03.2020 г.  
Адм. Съд Благоевград

Заповед № РД-13-38/10.03.2020 г.

Заповед № РД-13-36/10.03.2020 г.

 

Адм. Съд Бургас

Заповед № РД-12-121/11.03.2020 г.

Заповед № РД-12-120/11.03.2020 г.

 

Адм. Съд Варна

Заповед № РД-0126/11.03.2020 г.

Заповед № РД-0125/11.03.2020 г.

Заповед № РД-0113/05.03.2020 г.

 

Адм. Съд В.Търново

Заповед № РД - 05-170/16.03.2020 г.

Няма отложени дела

Заповед № РД-05-481/30.11.2020 г.

Адм. Съд Видин

Заповед № 10/11.03.2020 г.

Заповед № 9/10.03.2020 г.

 

Адм. Съд Враца

Заповед № 5-1-24/11.03.2020 г.

Разпореждане № 18/10.03.2020 г.

Заповед № 5-1-23/09.03.2020 г.

 

Адм. Съд Габрово

Заповед № РД-06-19/10.03.2020 г.

 
Адм. Съд Добрич Заповед № РД-12-42/10.03.2020 г.  
Адм. Съд Кърджали Заповед № РД-11-19/10.03.2020 г.  
Адм. Съд Кюстендил Заповед № РД-12-39/13.03.2020 г.  
Адм. Съд Ловеч Заповед №0077/11.03.2020 г.  

Адм. Съд Монтана

 

Заповед № 54/03.06.2020 г.

Заповед № 53/14.05.2020 г.

Заповед № 52/14.05.2020 г.

Заповед № 51/14.05.2020 г.

Заповед № 50/14.05.2020 г.

Заповед № 49/14.05.2020 г.

Заповед № 48/14.05.2020 г.

Заповед № 47/14.05.2020 г.

Заповед № 46/14.05.2020 г.

Заповед № 45/04.05.2020 г.

Заповед №44/14.04.2020 г.

Заповед № 43/10.04.2020 г.

Заповед № 42/10.04.2020 г.

Заповед № 41/09.04.2020 г.

Заповед № 38/01.04.2020 г.

Заповед № 37/27.03.2020 г.

Заповед №35/16.03.2020 г.

Заповед №34/16.03.2020 г.

Заповед №33/16.03.2020 г.

Заповед №32/16.03.2020 г.

Заповед №31/16.03.2020 г.

Заповед №30/16.03.2020 г.

Заповед №29/16.03.2020 г.

Заповед № 28/16.03.2020 г.

 

Адм. Съд Пазарджик

Заповед № РД-08-167/13.11.2020 г.

Заповед № РД - 08-41/10.03.2020 г.

Заповед № РД -08-43/11.03.2020 г.

 

 

Адм. Съд Перник Няма отложени дела  
Адм. Съд Плевен

Заповед № 41/23.03.2021 г.

Заповед № 139/12.11.2020 г.

Заповед № 39/10.03.2020 г.

 

 

Адм. Съд Пловдив

Заповед № РД 249/14.05.2020 г.

Заповед №РД 248/13.05.2020 г.

Заповед № РД-221/16.03.2020 г.

Заповед № 209/11.03.2020 г.

Заповед № 207/10.03.2020 г.

 

 

Адм. Съд Разград Заповед № РД-08/022/11.03.2020 г.  
Адм. Съд Русе Заповед № РД-06-120/10.03.2020 г.  
Адм. Съд Силистра  Заповед № 84/10.03.2020 г. Заповед № 285/07.12.2020 г.
Адм. Съд Сливен

Заповед № РД - 13-74/08.04.2020 г.

Заповед №РД-13-68/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 13-235/04.12.2020 г.

Адм. Съд Смолян Заповед № 51/10.03.2020 г.  
Адм. Съд Ст.Загора Заповед № РД-39/12.03.2020 г.  
Адм. Съд Търговище

Заповед № РД - 10 - 33/29.04.2020 г.

Заповед № РД - 10 -32/09.04.2020 г.

Заповед № РД - 10-29/31.03.2020 г.

Заповед № РД - 10-28/30.03.2020 г.

Заповед № РД - 10 - 24/16.03.2020 г.

Заповед № РД-10-23/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 10 - 22/ 13.03.2020 г.

 

Адм. Съд Хасково

Заповед № РД-12-253/04.06.2021 г.

Заповед № РД-12-176/15.06.2020 г.

Заповед №РД-12-139/19.05.2020 г.

Заповед № РД-12-125/14-05-2020 г.

Заповед № РД-12-126/13.04.2020 г.

Заповед № РД - 12-123/08.04.2020 г.

Заповед № РД - 12-122/01.04.2020 г.

Заповед № РД - 12-121/16.03.2020 г.

Заповед № РД - 12-119/16.03.2020 г.

Разпореждане № РД 12-110/10.03.2020 г.

 

Адм. Съд Шумен

Заповед № РД-11-65/16.03.2020 г.

Заповед №РД-11-44/13.03.2020 г.

Заповед №РД-11-43/11.03.2020 г.

 

Адм. Съд Ямбол Заповед №РД-12-48/10.03.2020 г.  
НИП

Заповед № РД - 11 - 30/28.05.2020 г.

Заповед №РД-11-26/14.05.2020 г.

Заповед № РД-11-20/16.03.2020 г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд