Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КОНСПЕКТ, УТВЪРДЕН с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 36 от 7 ноември 2023г.

КОНСПЕКТ с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските съдии.

 

КОНСПЕКТ, УТВЪРДЕН с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40 от 1 ноември 2023г.

КОНСПЕКТ с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

 

КОНСПЕКТИ, УТВЪРДЕНИ  с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 4 от 11 март 2021г.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за  младши съдии по гражданскоправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за  младши съдии, младши прокурори и младши следователи по наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по гражданскоправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по административноправни науки.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за първоначално назначаване в Специализиран наказателен съд и Специализирана прокуратура.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за  младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

КОНСПЕКТ за тест по право на Европейския съюз и правата на човека.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване на длъжността "съдия" в районен съд - гражданскоправни науки.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване на длъжността "съдия" в районен съд - наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – гражданска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд - търговска колегия.

КОНСПЕКТ  за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия“ в окръжен съд – наказателна колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия" в Специализиран наказателен съд.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия" в административен съд.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” в апелативен съд - гражданска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” в апелативен съд - търговска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” в апелативен съд - наказателна колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността „съдия" във Върховния административен съд.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване  на длъжността "прокурор" в районна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" в окръжна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" в Специализирана прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "следовател" в Окръжен следствен отдел.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" в апелативна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" в Апелативна специализилана прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "прокурор" във Върховна касационна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване  на длъжността "прокурор"  във Върховна административна прокуратура.

КОНСПЕКТ за писмен изпит за преместване или повишаване на длъжността "следовател" в Национална следствена служба.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд