Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ИЗПЪЛНЯВАЩА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, СЪГЛАСНО § 23, АЛ. 2 ОТ ПЗР НА ЗИД НА КРБ

(обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.),

На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация,

 

ОТКРИВА, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация,  като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори, като определя броя на съдебни медиатори към всеки съдебен център по медиация в окръжен съд, както следва:

 

№ по ред

Орган на съдебната власт

Брой съдебни медиатори

1

Софийски градски съд

50

2

Окръжен съд – София

13

3

Окръжен съд – Благоевград

11

4

Окръжен съд – Видин

5

5

Окръжен съд – Враца

8

6

Окръжен съд - Кюстендил

8

7

Окръжен съд – Монтана

5

8

Окръжен съд – Перник

10

9

Окръжен съд – Пловдив

15

10

Окръжен съд – Пазарджик

10

11

Окръжен съд – Кърджали

5

12

Окръжен съд - Смолян

5

13

Окръжен съд – Стара Загора

11

14

Окръжен съд – Хасково

8

15

Окръжен съд – Бургас

15

16

Окръжен съд – Сливен

5

17

Окръжен съд – Ямбол

4

18

Окръжен съд – Варна

15

19

Окръжен съд – Добрич

5

20

Окръжен съд – Разград

4

21

Окръжен съд – Силистра

4

22

Окръжен съд – Търговище

4

23

Окръжен съд – Шумен

4

24

Окръжен съд - Велико Търново

10

25

Окръжен съд – Габрово

4

26

Окръжен съд – Ловеч

4

27

Окръжен съд – Плевен

5

28

Окръжен съд - Русе

7

 

На основание чл. 7, ал. 3 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, председателите на окръжните съдилища следва да определят редът и условията за подаване на документи, датите и часовете за провеждане на писмения изпит, състава на комисиите, като ги обявят на сайта на съответния окръжен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд