Съвет за партньорство
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Становища,доклади и анализи

Доклад СЕПЕЖ 2020

Доклад от работна група за промени в Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Становище от Съюза на съдебните заседатели в България

Становище от Обединението на свободните адвокати

Становище от Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт

Становище от Центъра за приложно-правни изследвания и практики

Становище от Асоциацията на прокуроритет в България

Становище от Камарата на следователите в България

Становище от председателите на Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд

Становище от административният ръководител на Апелативната специализирана прокуратура

Становище от административният ръководител на Специализираната прокуратура

Становище на Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет, по внесения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Анализ от Министерство на правосъдието на получената информация за дейността на специализираните прокуратура и съд

Анализ на съдиите в Специализирания наказателен съд  и Апелативния специализиран наказателен съд  в Република България

Становище от  ПРБ и проекти на ЗИД на ЗСВ и НПК

Становище от съдии

Становище на ССБ

Становище на Висш адвокатски съвет

СТАНОВИЩА НА СЪДИИ ОТ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПРЕДСТАВЕНИ НА 12.10.2020 г., ОТНОСНО ВНЕДРЯВАНЕ И РАБОТА С ЕИСС

Предложение от БСA - предложение за формиране на пенсии

ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБНИ СИСТЕМИ - CEPEJ-2018

ЕВРОПЕЙСКИ СЪДЕБНИ СИСТЕМИ - Rapport avec couv 18 09 2018

Предложение от АПБ-Основни насоки при сключване на новия договор застраховки

Предложения от Анелия Янева - представител на съдии, нечленуващи в професионални организации

Предложение от ССБ - Модел за провеждане на конкурсите за преместване и повишаване на съдии

Предложение от с-я Борис Динев - Оценка ЕИСС, предложения за отсраняване на грешки в развитието й

Предложение от с-я Милен Василев - Предложение по проекта на ЗИДЗСВ

Информация от съдия Милен Василев относно кариерното развитие на магистратите в Австрия и Германия

Проучване на други правни системи относно правилата за кариерно развитие на магистратите

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд