Стаж в АВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПРОГРАМА

ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Целта на Програмата за провеждане на стажа в АВСС е запознаване на
студентите-юристи с дейността и функциите на ВСС и с работата на
неговата администрация


Запознаване на стажантите с функциите на Висшия съдебен съвет и неговите правомощия. Презентация.


Отговорник:
Сектор "Връзки с обществеността"


Програма в дирекция «Съдебни кадри и конкурси на магистрати»


1. Запознаване с дейността и функциите на дирекцията.


2. В отдел «Конкурси на магистрати» - подпомагане организационно-техническата подготовка по обявените конкурси, прием на заявления и окомплектоване на документи, подготовка на материали за провеждане на писмените изпити и събеседванията. Систематизиране на документите по проведените конкурси и подреждането им в архива на отдела.


Отговорник:
Цветанка Тиганчева – началник-отдел „Конкурси на магистрати”
Михаела Стефанова – старши експерт – конкурси на магистрати
Яна Мачева – младши експерт - конкурси на магистрати


Програма в дирекция «Правна»


1. Запознаване с дейността и функциите на дирекцията.


2. В отдел «Нормативна дейност и процесуално представителство» в дирекция «Правна» - комплектоване на жалби до Върховния административен съд и запознаване с практиката по водените от ВСС дела.


Отговорник:
 


2 В отдел «Юридическо осигуряване дейността на комисиите при ВСС» - разглеждане на сигнали на граждани и държавни органи срещу действия или бездействия на магистрати и запознаване с процедурите по ЗОП.


Отговорник:
Красимира Василева – началник-отдел „ЮОДКВСС”


Програма в дирекция «Международна дейност»


1. Запознаване с дейността и функциите на дирекцията.


2. Преводи на документи, свързани с дейността на дирекцията и комисия „Международна дейност”.


3. Запознаване с материали, свързани с работата на комисия „Международна дейност” на ВСС и цялостната международна политика на Съвета.


4. Обновяване на информацията в поддържаните от дирекция „Международна дейност” регистри.


5. Техническо подпомагане на служителите от дирекция „Международна дейност”: копиране и сканиране на материали, изпращане на кореспонденция, архивиране на документи.


Отговорник:
Христина Тодорова – директор дирекция„Международна дейност”
Страхил Недков - младши експерт – международна дейност


Програма в отдел «Публична комуникация и протокол»


1. Запознаване с дейността и функциите на отдела.


2. Запознаване с материали, свързани с Комуникационната политика на ВСС.


3. Запознаване с технологията за изготвяне на информация за медиите.


4. Обобщаване на анкети и писма от магистрати и органи на съдебната власт, свързани с информационни кампании или други подобни инициативи.


5. Запознаване със страницата на ВСС и страниците на органите на съдебната власт.


6. Запознаване с правно - информационна система „Апис” и Евролекс и страниците на Европейската комисия и Европейския съд, за владеещите чужд език.


Отговорник:
Ваня Панагонова – главен експерт- „Протокол”


Запознаване с дейността на ВСС. Наблюдение от Пресцентъра на заседанията на ВСС.


Запознаване с дейността и функциите на останалите дирекции, в които не присъстват стажанти, а именно:


Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика”
Дирекция „Финанси и бюджет ”
Дирекция „ Вътрешен одит”
Дирекция „Организационно-административна дейност”
Дирекция „Дисциплинарна дейност”
Дирекция „Атестиране на магистрати”


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд