Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Документи, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов
/РАЗДЕЛ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, КОЯТО, НА ОСНОВАНИЕ § 23, АЛ. 2 ОТ ПЗР НА ЗИД НА КРБ (ОБН. В ДВ БР. 106/22.12.2023 г.), ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ ПРОКУРОРСКИ СЪВЕТ ПО 
ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2024 г., т.17/

 

 

Решение на ПК на ВСС по протокол № 9 от 06.03.2024 г., т.1

Материали предоставени от Галя Георгиева съдия в Апелативен съд - София в заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, проведено на 06.03.2024 г.

Материали предоставени от Галя Георгиева съдия в Апелативен съд - София в заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, проведено на 06.03.2024 г.

Решение на ПК на ВСС по протокол № 11 от 13.03.2024 г., т.1.2 и т.1.3

Справка  по т.1.2 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет.

Справка  по т.1.3 от заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет.

Решение на ПК по протокол № 14 от 03.04.2024 г., т.1.1 и т.1.2

Обобщен доклад - резюме по т.1.1

Писмо от Национално бюро за контрол СРС

Решение на ПК  по протокол № 18 от 08.05.2024 г., т.1

Актове по досъдебно производство № 513 ЗМК-73/2022 г. по описа на СДВР и прокурорска преписка № 9076/2022 г. по описа на СРП. 

Решение на ПК  по протокол № 20 от 22.05.2024 г., т.1

Преписка 20556/2021 г. по описа на СРП 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд