Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Сериозни нередности

 

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

Съдебната власт служи на обществото и е отговорна за правилното и безпристрастно прилагане на законите. Нейната основна функция, основаваща се на върховенство на закона и независимостта, е да осигурява на гражданите състояние на свобода, сигурност и достойнство при условията на равнопоставеност и ефективна защита на основните им човешки права. В този процес, както и в изпълнение на европейските стандарти за по-добро правораздаване и укрепване на общественото доверие в него, налагането на етични правила за поведение е от първостепенно значение.

Основните принципи установяващи стандартите и очертаващи рамката за регулиране на поведението на магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и съдебните служители във и извън службата, която изпълняват, са очертани в утвърдените от ВСС, като върховен административен и ръководен орган на съдебната власт в Република България, Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи (одобрен с решение на пленума на ВСС по т. 7 от протокол № 30/30.10.2023 год.) и Кодекс за етично поведение на българските съдии (одобрен с решение на пленума на ВСС по т. 1 от протокол № 30/30.10.2023 год.). По отношение на съдебните служители се прилага Етичен кодекс на съдебните служители (одобрен с решение на ВСС по протокол 22/27.05.2009 год.)

Освен формиране на по-високо обществено доверие към съдебната система, защита правата на човека и утвърждаване върховенството на закона, целта е насърчаване на култура, която да оказва възпиращ ефект върху корупцията и измамната дейност и да спомага за предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране.

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателно правен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. В допълнение, по отношение на корупцията, осъществявана от лица, заемащи висша публична длъжност, е приложим Закона за противодействие на корупцията. Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор. Законът има и за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия: е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле на чл. 3 от него и когато е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон. Право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 и до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Тъй като държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите, подадените сигнали ще бъдат разгледани според компетенциите на административните звена във ВСС. Всеки сигнал за нередност, подозрения за измама или измама, който не се отнася до дейността на органа, се препраща до административната структура, за чиято дейност се отнася, като се уведомява подателят на сигнала, ако е посочен адрес, а в случаите на сигнал за измама, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране, касаещ инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост, до компетентния да извърши проверка орган.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, извършени нарушения в процеса на договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените на сайта на ВСС секции за сигнали.

Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Съгласно Вътрешните правила за организация на работата с предложения и сигнали, които постъпват във Висшия съдебен съвет сигналите могат да бъдат подавани лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по факс, по електронна поща или чрез куриер. По своя преценка представляващия ВСС и/или КПЕ към съответната колегия на ВСС могат лично да приемат и изслушват податели на предложения и сигнали.

Сигнали могат да бъдат подавани и устно, писмено и по електронна поща. Осигурена е и възможност за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности.

 

Подаване на писмени сигнали за нередност:

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща nerednosti_npvu@vss.justice.bg.

За максимално бърза реакция по сигнала и предприемане на последващи мерки е препоръчително предоставянето на достатъчно подробна информация от Ваша страна относно фактите, които са Ви известни. Сигналът да дава, като минимум, ясна референция за конкретния проект/инвестиция, финансиращата програма/инструмент, административното звено и описание на нередността.

Устни сигнали за нередност се приемат в работно време в сградата на Висшия съдебен съвет на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 12.

Дирекция „Национален фонд“ изпълнява функциите на Координиращо звено на национално равнище за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, за извършването на проверки и контрол на изпълнението на инвестициите.

Повече информация по Плана за възстановяване и устойчивост можете да получите на адрес: https://www.nextgeneration.bg/#two, както и на интернет страниците на отговорните за изпълнението на инвестициите по Плана ведомства и организации, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (Oбн., ДВ, бр. 54 от 12.07.2022 г.).

Имате право да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

  • Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд”) или
  • Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за контрола на съответната инвестиция, който сигнала касае;

Сигнали за нередности могат да се подават на интернет-страниците на Управляващите органи на програмите, ведомства и организации, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от ПМС № 157/2022 г., във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, както и до дирекция „Национален фонд“ чрез попълване на специална форма ТУК: или на имейл: natfung@minfin.bg.

Когато сигналът касае ръководителя на дирекция „Национален фонд“, то информацията следва да се предаде директно до:

  • ресорния за дирекция „Национален фонд“ заместник-министър на финансите или до министъра на финансите или до
  • директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи или до
  • Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. В случаите по т. 7 и когато сигнала за сериозна нередност касае служител от ДНФ/СНД се информира и Инспектората в съответното ведомство (Министерството на финансите или това в рамките на което е СНД).

Нормативна уредба

Нормативни актове, с които се уреждат процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз:

Национална Стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

https://www.afcos.bg/sites/default/files/uploads/docs/2022-04/NAFS%202021-2027.pdf

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1371)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32018R1046

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9CECD840C3C8189C3422B36ACBCD700E?idMat=174734

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.)(обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г.)

НАРЕДБА за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2012 г.), приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., обн., ДВ., бр.97 от 08.12.2009 г.

НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., обн., ДВ, бр. 97 от 8.12.2009 г.

Примери за установяване на нередности и приложени мерки за борба с измамите

 

ПОДАВАНЕ НА АНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА СЕРИОЗНИ НЕРЕДНОСТИ (форма)
Съобщение или кратко описание на сигнала
Прикачен файл
Възможно е прикачване на pdf или zip файлове с размер не по-голям от 20 мегабайта
Въведете кода от картинката
Изпрати
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд