Нормативни и вътрешни актове
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Нормативни актове на ВСС

Концепция за въвеждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела (приета с Решение по т.20 от Протокол №4/09.02.2021 на СК на ВСС)

НАРЕДБА № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (Приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г., в сила от 21.02.2017 г.; изм. с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС на РБ - бр. 10 от 1.02.2019 г., в сила от 1.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 37 от 7.05.2019 г.; изм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС на РБ - бр. 64 от 3.08.2021 г., в сила от 3.08.2021 г.; изм. и доп., бр. 65 от 6.08.2021 г.; изм. и доп., бр. 99 от 26.11.2021 г..; доп., бр. 77 от 27.09.2022 г., изм. и доп., бр. 107 от 29.12.2023 г) 

образци към Наредба №1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Декларация по чл.195 от ЗСВ (pdf doc)

НАРЕДБА № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г., изм.и доп. в ДВ бр.39/12.05.2021г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници(приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 7 от 23.02.2017г., обнародвана в. ДВ бр.21/10.03.2017 г.) - виж приложението в doc формат

НАРЕДБА № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

НАРЕДБА № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 17 от    01.06.2017г., обн., ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., в сила от 13.06.2017 г., изм. и доп. ДВ.бр.55 от 15.07.2022 г., изм. и доп. ДВ.бр.93 от 07.11.2023 г.)

НАРЕДБА № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 25 от 03.08.2017г., обн., ДВ. бр. 67 от 18 Август 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 07.11.2023 г.)

НАРЕДБА № 7 от 28 септември 2017 г. за съдебните заседатели (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 29 от 28.09.2017 г., обнародвана ДВ бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2022г.)

НАРЕДБА № 8 за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г., изм.и доп.,  ДВ, бр.37 от 2019 г.., изм.и доп.,  ДВ, бр.79 от 2019 г., изм.и доп.,  ДВ, бр.14 от 2022 г.)

НАРЕДБА № 9 от 30.10.2023  г. за условията и реда за предоставяне от Висшия съдебен съвет на информацията по чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност, както и данни относно производствата по несъстоятелност, стабилизация и погасяване на задължения (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 от 30.10.2023 г., обнародвана ДВ бр. 93 от 07.11.2023 г. )

НАРЕДБА № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 от 30.10.2023 г., обнародвана ДВ бр. 94 от 10.11.2023 г. )

НАРЕДБА № 11 от 30 октомври 2023 г. за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация (приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 30 от 30.10.2023 г., обнародвана ДВ бр. 94 от 10.11.2023 г. )

ПРАВИЛНИК за администрацията на европейските делегирани прокурори
(
 Приет с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/19.01.2023 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 12 от 03.02.2023 г.)

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
(
Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г., в сила от 22.02.2019г., изм. ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г.,изм. и доп., бр. 58 от 07.07.2023 г..)

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд 
(
Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол № 17/18.07.2019г., обнародван в Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019г. )

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд 
(
Приет с решение на Пленума на  Висшия съдебен съвет по протокол № 3 от 18.02.2021г., обнародван в Държавен вестник, бр. 21 от 12.03.2021г.)

ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България 
( Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 12 от 6.02.2018 г., изм., бр. 33 от 17.04.2018 г., изм. и доп., бр. 2 от 6.01.2023 г., изм. и доп., бр. 82 от 29.09.2023 г..)  

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
(  
Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. и доп., бр. 91 от 23.10.2020 г., изм. и доп., бр. 94 от 10.11.2023 г., попр., бр. 97 от 21.11.2023г. )

ПРАВИЛНИК за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт ( Приет от Пленума на Висшия съдебен съвет с решение по т. 39 от Протокол № 10/16.03.2017 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 32 от 21.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация ( Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.,  изм. и доп., бр. 65 от 2011 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 33 от 2018 г, бр. 79 от 2019 г. )

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд