Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България

На заседанието, проведено на 07.03.2023 г., Съдийската колегия одобри набор от документи за провеждане на проучване сред потребителите на съдилищата в Република България през 2023 г., включващ въпросник, методология, указания до административните ръководители и образец в табличен вид за обобщаване на резултатите. Провеждането на проучването е в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 41/01.11.2022 г.

Проучването има за цел да събере информация и обратна връзка за възприятието и опита на потребителите на съдилищата по отношение на независимостта, въз основа на посещението им в съда. Въпросникът, който ще бъде попълван е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано спрямо спецификата на съдебната система в България.

За целите на проучването под „потребители на съдилищата“ се имат предвид следните лица: страни по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и други подобни.

Въпросникът е анонимен и ще се попълва на хартиен носител. Съгласно приетите указния, всеки административен ръководител следва да създаде подходяща организация в помещенията на съда, в които има лица, които биха могли да попълнят въпросника и да осигури условия за попълването и съхранението на вече попълнените въпросници. Препоръчително е да се осигури възможност за попълване на въпросника в регистратура, деловодства, пред съдебните зали и други подходящи места.

Продължителността на проучването ще бъде 2 месеца, като периодът на провеждане е 15 март 2023 г. – 15 май 2023 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СЪДИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМОСТ, ОТЧЕТНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд