Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Натовареност

Постоянни работни групи

Текущи указания

Концепция на Красимир Шекерджиев за измерване на натовареност
Концепция СИНС - Калин Калпакчиев
Концепция на Игнат Колчев
Обобщение на постъпили становища от съдилищата относно Системата за изчисляване на натовареността на съдилищата.
Обобщени  предложения за  законодателни изменения.
Концепция за Система на централизирана електронна обработка на заповедните дела /ЦСЕОЗД/

Актуализирани мапинг-таблица, приети от КСКНСС по т.1 от протокол № 8/25.07.2023г.
( Приложение 2.4Приложение 2.5Приложение 3.3 и 3.4 ) 

Прието от Съдийска колегия на 16.06.2020 г.  допълване на групи в приложения 1 за административни дела и в приложения 2 за наказателни дела.
Прието от Съдийска колегия на 11.02.2020 г. допълване на Номенклатурата със статистически шифри по наказателни дела.
Прието от Съдийска колегия на 19.02.2019 г. допълване на Номенклатурата със статистически шифри по административни дела и Приложение 1 към ПОНС във връзка с нова подсъдност за АдмС - София-област.
Прието от Съдийска колегия на 04.12.2018 г. допълване на Номенклатурата със статистически шифър 2250 за наказателни дела.
Прието от комисията на 26.09.2018 г. допълване предмета на статистически шифър 22200-1, 22200-2 и 22210-2 за фирмените дела в съдилищата.
Прието от комисията на 07.02.2018 г. допълване предмета на статистически шифър 3030 за наказателни дела и описанието на група 28 в Приложение 2.2 към ПОНС.
Прието от комисията на 24.01.2018 г. допълване предмета на статистически шифри 1318 и 51318 за наказателни дела.
Приети от комисията на 16.11.2017 г. допълнителни групи в Приложение 2.3. към ПОНС във връзка с нова подсъдност на СпНС / АСпНС считано от 05.11.2017 г., съгласно ЗИД на НПК, ДВ, бр. 63 от 2017 г.
Приети от Съдийската колегия на 26.09.2017 г. изменения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите.
Приети от комисията на 03.07.2017 г. допълнения в номенклатурата с шифрите по граждански дела и в Приложение № 3.2 към ПОНС във връзка с влязлото в сила от 01.07.2017 г. ново производство по стабилизация на търговец (част V от Търговския закон).
Приети от комисията на 19.06.2017 г. корекции в номенклатурата с шифрите по административни дела и в Приложение № 1 към ПОНС във връзка с решения на работната група по административни дела от 19.05.2017 г.
Приети от комисията на 15.05.2017 г. корекции на кодове 1007, 1013 и 22830 за граждански дела.
Приета от комисията на 20.04.2017 г. корекция на технически пропуск в приложение 2.3. в колоната за АСНС.
Приети от Съдийската колегия на ВСС на 04.04.2017 г. изменения в ПОНС.
Прието от комисията на 03.04.2017 г. изменение в работната бланка образец по граждански дела І инстанция.
Прието от комисията на 20.03.2017 г. изменение в описанието на код 22830-1 и 22830-2 от номенклатурата за кодовете по граждански дела.
Прието от комисията на 22.02.2017 г. изменение в номенклатурата с шифрите по наказателни дела - отменя създаването на нов шифър 2130.
Приети от комисията на 13.02.2017 г. изменения в номенклатурата с шифрите по наказателни и граждански дела.
Приети от комисията на 06.02.2017 г. изменения в приложения 2.2 и 2.3 към ПОНС.
Приети от комисията на 16.01.2017 г. изменения в номенклатурата с шифрите по наказателни дела.
Приети от съдийската колегия на 20.12.2016 г. изменения в правилата и в приложенята към правилата:
- за административни дела;
- за наказателни дела;
- за граждански дела
- в приложения 5 и 6 към правилата.

 

ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от CK на ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г. , изм. и доп. по протокол №19/16.06.2020 г., изм. и доп. по протокол №43/08.12.2020 г. , доп. по протокол №45/14.12.2021 г.  

ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от CK на ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г. , изм. и доп. по протокол №19/16.06.2020 г., изм. и доп. по протокол №43/08.12.2020 г.  (Измененията влизат в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата)

ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г. , изм. и доп. по протокол №19/16.06.2020 г.  (Измененията влизат в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата)

ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г. (Измененията влизат в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата)


ПРАВИЛА за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г.


Приложение № 1. - Средни претеглени времеви стойности /коефициенти на тежест/ по групи административни дела /актуал. 16-06-2020 г./ (.xls)
Приложение № 1.2 - /актуал. 28-11-2023 г./ в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата
Приложение № 1.3 - /актуал. 28-11-2023 г./ в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата 

Бланка - образец за коригиращи коефициенти за делата в административните съдилища (.docx)


Приложение № 2.1., 2.2.. - Средни претеглени времеви стойности /коефициенти за тежест/ по групи наказателни дела и по съдилища /актуал. 26-07-2023 г./ (.xls)
Приложение № 2.4 - /актуал. 08-12-2020 г./ в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата
Приложение № 2.5 -  /актуал. 14-12-2021 г./ в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата

- Бланки - образец за коригиращи коефициенти по наказателите дела - І инстанция (.docx) и ІІ инстанция (.docx)


Приложения № 3.1., 3.2., 3.3. - Средни претеглени времеви стойности /коефициенти за тежест/ по групи граждански дела и по съдилища /актуал. 19-09-2023 г./ (.xls)
Приложение № 3.3 -  /актуал. 08-12-2020 г./ в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата
Приложение № 3.4 -  /актуал. 08-12-2020 г./ в сила от въвеждане на Единната информационна система на съдилищата

- Бланки - образец за коригиращи коефициенти по граждански, търговски и фирмени дела - І инстанция (.docx) и ІІ инстанция (.docx)


Приложения № 4, 5, 6, 7 - Допълнителни дейности /публ. 20-12-2016 г. ; допълнено 26-01-2021 г.  / (.xls)


Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд