РАЙОНЕН СЪД

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ ПО ВТОРО КЛАСИРАНЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Обява 

Орган на съдебната власт - брой на обявените длъжности

Допустимост

Конкурсни комисии

Дата на конституиране

Писмен изпит

Дата/час/място

Разпределение по зали

Резултати от писмен изпит

Решение на казус/тест

График устен изпит/ Дата

Резултати от устен изпит

Класиране

Предложение на КАК - СК

Назначени с протокол на СК на ВСС

Постъпили жалби по реда на чл.187 от ЗСВ

Вх №

Съдебен акт на ВАС

Държавен вестник брой 9/27.01.2023 г.

 

Държавен вестник брой 19/28.02.2023 г.

 

Държавен вестник брой 27/24.03.2023 г.

45 длъжности "съдия" в районните съдилища:

Районен съд - Ардино - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Балчик - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Берковица - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Бяла Слатина -1 (една) длъжност;

Районен съд - Велинград - 2 (две) длъжности;

Районен съд - Враца - 2 (две) длъжности;

Районен съд - Добрич - 2 (две) длъжности;

Районен съд - Исперих - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Казанлък - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Котел - 2 (две) длъжности;

Районен съд - Кубрат - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Кюстендил - 2 (две) длъжности;

Районен съд - Кърджали - 2 (две) длъжности;

Районен съд - Лом - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Монтана - 4 (четири) длъжности;

Районен съд - Нова Загора - 3 (три) длъжности;

Районен съд - Нови пазар - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Омуртаг - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Петрич - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Плевен - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Провадия - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Раднево - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Радомир - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Разград - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Разлог - 3 (три) длъжности;

Районен съд - Свиленград - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Севлиево - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Стара Загора - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Тетевен - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Червен бряг - 1 (една) длъжност;

Районен съд - Чирпан - 2 (две) длъжности.

Списъци
(публикувани на 06.03.2023 г.)

Поименен състав 01.03.2023 г.

Разпределение

(публикувано на 22.03.2023 г.)

 

26 март 2023 г.
(неделя)

9:00 ч.

Аудитории 272 и 292,
Софийски университет
"Св. Климент Охридски", 
бул. "Цар Освободител" № 15, гр. София

Резултати

(публикувани на 10.04.2023 г.)

Граждански казус

Наказателен казус

Тест

(публикувани на 10.04.2023 г.)

График

(публикуван на 10.04.2023 г.)

Протокол от 19.04.2023 г.

Устен изпит, проведен на:

21.04.2023 г.

22.04.2023 г.

23.04.2023 г.

24.04.2023 г.

25.04.2023 г.

26.04.2023 г.

28.04.2023 г.

29.04.2023 г.

Класиране

(публикувано на 10.05.2023 г.)

Второ класиране

(публикувано на 30.05.2023 г.)

Извлечение
от пр. № 19/30.05.2023 г. на КАК-СК

       

 

 За прием на документи:

образец 2 към чл.11, ал.1 - Заявление /конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт/ 

образец 18 към чл.162 ЗСВ - Декларация 

Образец на Въпросник, приет с решение на СК на ВСС по протокол 5/01.02.2017 г. (doc)
 
За писмен изпит:
КОНСПЕКТ за тест по право на Европейския съюз и правата на човека.
 
За устен изпит:

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по гражданскоправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по наказателноправни науки.

КОНСПЕКТ за конкурсни изпити за  младши съдии, младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

 
 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд