Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище по конституционно дело № 20/2021 г. образувано по искане на главния прокурор на Република България

25 ноември 2021 година

Висшия съдебен съвет изрази становище по конституционно дело № 5/2021 г. образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.), касаеща предоставянето на Министерство на правосъдието на дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита на главния прокурор.

Пленумът на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „За“ и 4 гласа „Против“ реши, че разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица застрашени, във връзка с наказателното производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.) противоречи на чл. 8, чл. 106, чл. 117, ал. 2 и чл. 130а, ал. 2, т. 6 на Конституцията на Република България.

Становището ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България.

В хода на дебата министърът на правосъдието Иван Демерджиев заяви, че подкрепя предложеният вариант на становище, според което оспорваната разпоредба не противоречи на Конституцията на Република България. Той посочи, че Бюрото по защита никога не е имало характеристика на орган на съдебната власт, както и че през 2014 г. то е преминало към главния прокурор заедно с всички активи, докато сега една важна част от тях все още не са предоставени на Министерство на правосъдието. Уточнено бе, че все още не е уреден статутът на сградата, ползвана от Бюрото за защита, както и че не са предоставени 15 автомобили, 2 от които бронирани. Последните са необходими, във връзка с осигуряване защита на застрашени лица Пояснено бе, че от Главна дирекция „Охрана“ е постъпила информация за необходимостта от 5 автомобили, във връзка с охраната на магистрати.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд