• Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
  02.11.2023
  02 ноември 2023 година Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. в Държавен вестник брой № 84 от 06.10.2023 г., Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи , който е публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Нормативни и вътрешни актове“ -... Още »
 • Пресцентър
  СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩОТО ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ
  01.11.2023
  1 ноември 2023 година Във връзка с предстоящото оптимизиране на щатната численост на органите на съдебна власт и обявяване на конкурси, уведомяваме всички магистрати, които имат желание за преместване в районните съдилища за възможността да депозират писмено заявление в Администрацията на Висшия съдебен съвет или на и-мейл адрес konkursi@vss.justice.bg , в срок до 5.11.2023 г .,... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС обсъди идеята за използване на информационни системи, вкл. гласуване с машини, при избор на членове на ВСС от съдии, прокурори и следователи
  30.11.2023
  30 ноември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъди варианти за използване на  електронни системи за гласуване при избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдии, прокурори и следователи. В тази връзка бяха изслушани изпълнителният директор на „Сиела Норма“ АД Веселин Тодоров, директорът на ИТ дирекцията Христо Филипов и ръководителят-проекти Стефан Митков.... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС измени и допълни Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения за случаите при командироване на магистрати
  30.11.2023
  30 ноември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения (Правилата). По предложение на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков се създаде нова алинея 2 в чл. 6 от Правилата, според която „Размерът на ДТВ за магистрати за постигнати резултати в течение на... Още »
 • Пресцентър
  Пленумът на ВСС одобри резултатите от Дейност 3 по проект „Подобряване на процедурите по атестация и формиране на възнагражденията на съдебните служители в Република България“, финансиран по ОПДУ
  30.11.2023
  30 ноември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри „Програмен продукт за електронно атестиране на съдебни служители“, „Правила за работа със софтуерния продукт за електронно атестиране“ и „Наръчник за работа с Програмния продукт за електронно атестиране на съдебни служители“, които се предоставят за ползване от всички органи на съдебната... Още »
 • Пресцентър
  ВСС ще сключи договор с „Информационно обслужване“ АД за извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата
  30.11.2023
  30 ноември 2023 година Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „Информационно обслужване“ АД за изпълнение на услуга с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД)“ на стойност 29 520 лв. без ДДС или 35 424 лв. с ДДС за срок от 12 месеца, считано от... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарни производства срещу прокурор и следовател от Военно окръжна прокуратура – София
  29.11.2023
  29 ноември 2023 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарни наказания на полк. Антон Радойнов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, и на полк. Добрин Маринов – военен следовател във Военно следствен участък – Велико Търново... Още »
 • Пресцентър
  ВСС ще представи изпълнението на проект за автоматично конвертиране на гласов запис в цифров текст при правораздавателния процес
  29.11.2023
  29 ноември 2023 година На 01 декември 2023 г., петък, от 16,00 ч., в заседателната зала на третия етаж на Висшия съдебен съвет ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Румяна Желева – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич
  29.11.2023
  29 ноември 2024 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Румяна Желева – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич. Дисциплинарното производство срещу нея е образувано по предложение от Инспектората към ВСС. Решението на Прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от датата... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС извърши кадрови промени в администрацията на Прокуратурата на Република България
  29.11.2023
  29 ноември 2023 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 1 свободна щ. бр. за длъжност „работник, поддръжка сгради/градинар“ в сектор „Техническо обслужване“, в Администрацията на главния прокурор и съответно разкри 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в отдел 02 „Криминален“,... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността от 16.09.2021 г.
Договор № ВСС-13165/16.09.2021 г. между Висш съдебен съвет и „Животозастрахователен институт” АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 300,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ
Още »
Предложение от 02.03.2022г. на министъра на правосъдието за образуване на производство по чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от 02.03.2022г. на министъра на правосъдието за образуване на производство по чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
ПОКАНА Ръководството на Районен съд - Исперих отправя покана до всички съдии от районните съдилища в страната, които желаят да бъдат командировани
ПОКАНА Ръководството на Районен съд - Исперих отправя покана до всички съдии от районните съдилища в страната, които желаят да бъдат командировани
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД - НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Доклад на Ърнст и Янг България по проект Продължаваща реформа в заповедното производсво
Доклад на Ърнст и Янг България по проект Продължаваща реформа в заповедното производсво
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Съобщения и обяви
Съобщения и обяви
Още »
Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022г.
Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет 2022 г.
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Предложение от 16.07.2021г. на министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Предложение от 16.07.2021г. на министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев
Още »
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
СТАНОВИЩЕ НА НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ НА ВКС
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
Договор застраховка живота и трудоспособността - предходен
ДОГОВОР № ВСС - 14770 / 06.11.2017 ЗА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТА И ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Предложение от Главния прокурор
Относно продължаване на процеса по оптимизиране структурата на районните прокуратури
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Покана за командироване на магистрати в Районен съд – Русе
Покана за командироване на магистрати в Районен съд – Русе
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА
Покана за командироване на магистрати в Районен съд – Берковица
Още »
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ПОКАНА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд