Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Петя Петкова в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд

16 март 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд, считано от 01.04.2020 г и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, в  длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.04.2020 г. Преназначението е във връзка с депозирана молба от съдията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд