Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи трима съдии, поради навършване на 65-годишна възраст и отличи двама от тях с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“

16 март 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд – Ямбол и Нина Методиева Докторова съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от административните ръководители на Апелативен съд - Бургас, Окръжен съд - Бургас и Окръжен съд - Ямбол за удължаване срока на освобождаването на съдия Кючуков, след навършване на 65-годишна възраст и го освободи от заеманата длъжност, считано от 11.04.2020 г. Освободена бе и съдия Докторова,  на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ от заеманата длъжност, считано от 21.04.2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димо Малчев Димов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Варна, считано от 30.04.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд