Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи провеждането на конкурси в органите на съдебната власт и процедурите за избор на административни ръководители

16 март 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи обнародването в Държавен вестник решението на Съдийска колегия на ВСС по протокол № 07/25.02.2020 г., изм. и доп. С решение по протокол № 08/10.03.2020 г., за обявяване на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища, до изтичане срока на обявеното извънредно положение. Отложи провеждането на конкурс за младши съдии, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС и отложи провеждането на конкурс за първоначално назначаване в Софийски градски съд – гражданска колегия и конкурс за първоначално назначаване в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия. Датата, часът и мястото на провеждане на горепосочените конкурси ще се обявят с последващо решение на Съдийската колегия на ВСС и ще бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Съдийската колегия на ВСС отложи и провеждането на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административни ръководители – председатели в органите на съдебната власт, както следва:  Военен съд – Сливен, Окръжен съд - Кърджали, Районен съд - Девня, Районен съд - Бургас и Районен съд - Исперих, като нови дати ще бъдат определени след изтичане срока на обявеното извънредно положение. Относно обявените с решение на Съдийската кълегия на ВСС по протокол № 07/25.02.2020 г. и обн. В Държавен вестник, бр. 19/06.03.2020 г. процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, срокът на предложения от 06.03.2020 г. до 06.04.2020 г. продължава да тече, като приемът на документи да се осъществява по пощата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд