Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни правилата за работа си във връзка с извънредното положение на територията на Република България

31 март 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе първо дистанционно онлайн заседание чрез видеоконферентна връзка, в което участваха председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, членовете на Съдийската колегия Атанаска Дишева, Боряна Димитрова, Боян Новански, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Даниела Марчева, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска, Севдалин Мавров, Стефан Гроздев, Цветинка Пашкунова и министърът на правосъдието Данаил Кирилов.

С решенията от днес са направени следните допълнения в Правилата  за работата на  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

  • В чл. 5, ал. 1 се създава ново изречение: „При обявено от Народното събрание на Република България военно или друго извънредно положение уведомяването се извършва по телефон и/или електронен път, като всички материали за заседанието се предоставят в електронен вид на посочен електронен адрес.“

  • В чл. 8 се създава нова ал. 3: „При обявено от Народното събрание на Република България военно или друго извънредно положение и наличие на техническа възможност заседанията на колегията могат да се провеждат дистанционно чрез видеоконферентна връзка.“

  • В чл. 8 се създава нова ал. 4: „В хипотезата на ал.3 в случаите на невъзможност за провеждане на дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка, заседанието на колегията се провежда чрез размяна на становища по електронен път. Решенията, приети по този начин, се обявяват публично ведно с мотивите за взимането им.“

  • В чл. 16, ал. 4 се създава ново изречение: „При обявено извънредно положение и наличие на техническа възможност заседанията на комисиите могат да се провеждат дистанционно, като в този случай материалите за заседанието се предоставят на членовете на колегията в електронен вид.“

    Съдийската колегия възложи на администрацията на ВСС да извърши в най-кратък срок необходимите проучвания и да представи доклад за необходимите технически средства и софтуер за провеждане на публични заседания на колегията в дистанционен режим. Докладът ще бъде изпратен на Комисията по бюджет и финанси към Пленума на ВСС за съгласуване и взимане на решение.

Предложението за допълнение на Правилата за работата на Съдийската колегия на ВСС във връзка с реализиране на дигитално решение за физически неприсъствени заседания на колегията е направено от членовете - Даниела Марчева, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Боряна Димитрова и Драгомир Кояджиков. В него се отчита опитът на останалите държавни и общински институции в България и в ЕС, както и този на корпоративните частноправни субекти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд