Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени изискването за издаване на свидетелства за съдимост само по електронен път. Съдилищата ще разглеждат и административните дела по глава XV от АПК

31 март 2020 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе обсъждане за организацията на работа на колегията и на органите на съдебната власт в условията на обявеното извънредно положение. Обсъждането е във връзка с прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), приет с решение на Народното събрание на 13.03.2020 г. и решението от 26.03.2020 г. от извънредното работно заседание на Съдийската колегия, свързано с предприемането на мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов докладва постъпилите писма, предложения и сигнали от Висшия адвокатски съвет; адвокати от Софийска адвокатска колегия; председателя на Софийска адвокатска колегия; административния ръководител на Административен съд – Бургас; „ЧЕЗ Електро България“, Български хелзинкски комитет; управителните съвети на сдружения Българска камара за охрана и сигурност, Индустриален клъстър СИГУРНОСТ, Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства, Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана, Национална асоциация на лицата и сдруженията извършващи частно охранителна дейност, Съюз на фирмите за охрана и сигурност и граждани; Електронна национална платформа, както и становището от административните ръководители на Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

След проведените дебати,  Съдийската колегия прие, че към настоящия момент с оглед епидемиологичната обстановка в страната и поради необходимостта от ограничаване достъпа до съдебните сгради, с цел опазване живота и здравето на гражданите, не следва да бъде разширен обхвата на делата, посочени с решения по протокол № 9/15.03.2020 г., по протокол № 10/16.03.2020 г. и от извънредното работно заседание от 26.03.2020 г., с изключение на делата, свързани със защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, по реда на Глава петнадесета от  Административнопроцесуалния кодекс.

Съдийската колегия отмени и решението си по т. 9 по Протокол № 9/15.03.2020 г., според която свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, като издаването им следва да бъде съобразено с регламентираното в т. 15 от цитирания протокол, задължение на административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа „едно гише“.

Възложено бе на Комисия „Бюджет и финанси“ да изготви предложение относно начините на ползване на полагаемия годишен отпуск от съдиите при режима на извънредно положение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд