Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране на осем прокурори

01 април 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Димитрина Димитрова Шекерева – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Карлово и на Димитър Георгиев Георгиев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра". На основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ бе проведено и  предварително атестиране на прокурорите Георги Колев Георгиев, Марина Ангелова Ненкова, Антония Станкева Въчкова, Вероника Александрова Димитрова – всички от Софийска районна прокуратура и на Христина Люцканова Апостолова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.) бе проведено и извънредно атестиране на Катерина Йорданова Лещакова -прокурор в Окръжна прокуратура - Велико Търново, като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд