Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

22 юли 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Светослава Стефанова Пенчева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Мария Кирилова Генова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра", на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Ивайло Димитров Иванов - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра" и на Милена Кирова Кирова - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като прие комплексна оценка от атестирането „Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Евгения Йорданова Стоянова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“ и Моника Цветанова Михайлова – Митова - прокурор в Софийска районна прокуратура на място в по–горен ранг „прокурор в АП“,  считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд