Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Мартин Данчев за председател на Окръжен съд – Сливен

23 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Мартин Данчев Данчев за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен.

Той има над 28 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор и съдия. Кандидатурата му е подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Сливен.

Мартин Данчев е мотивиран да кандидатства за длъжността от получената подкрепа от съдиите в съда и основавайки се на натрупания професионален, административен и организационен опит като част от екипа на предходния председател и като изпълняващ тези функции. Той си поставя за цел да запази създадените отношения в колектива и постигнатите резултати, като се стреми към подобряване и усъвършенстване на дейността на съда. Кандидатът има амбицията да работи за въвеждане на позитивни практики за подобряване на организацията на работния процес в съдебните служби, на по-ясни правила при взаимодействието между съдиите и съдебните служители, за установяване на колегиалност и екипност в работата, за повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, за осигуряване на максимално добра работна среда, за постигане на необходимата комуникация с останалите звена на съдебната власт, за обезпечаване на максимална прозрачност и утвърждаване на общественото доверие в съдебната система и към съда. За тяхното постигане са набелязани мерки като оптимизиране на разпределението на магистратите, включително на младшите съдии по отделения, стриктно спазване на принципа за случайно разпределение на делата, осъществяване на ежемесечен контрол за срочността на изготвяне на съдебните актове, провеждане на работни съвещания за обобщаване на съдебната практика, подобряване на административното обслужване на гражданите и други. Кандидатът коментира предприетите от него като изпълняващ функциите на административен ръководител на Окръжен съд – Сливен, действия за решаване на проблеми, свързани с материално-техническата база и за кадровото обезпечаване със служебни служители, във връзка с направеното от Общото събрание преразпределение на съдебните състави и определяне на тяхната натовареност.

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска – членове на ВСС, относно ръководния екип на съда, как ще защитава независимостта на магистратите, във връзка с предприетите от ВСС мерки за работа на съдилищата в условия на пандемия, както и за приложението на Системата за измерване на натовареността на съдиите, и необходимите мерки за преодоляване на неравномерната натовареност в районните съдилища.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Чолаков – председател на ВАС, Боряна Димитрова и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, като акцентираха на професионализма и административния капацитет на съдия Данчев, на дадените му високи оценки от Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към СК, както и на заявената подкрепа от Общото събрание на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд