Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Нели Иванова за председател на Районен съд – Разград

23 юли 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Нели Генчева Иванова за административен ръководител – председател на Районен съд – Разград.

Другият допуснат за участие в конкурсната процедура кандидат Николай Борисов Борисов, оттегли кандидатурата си с подадено във ВСС на 20.07.2020 г. заявление.

Кандидатурата на съдия Иванова е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Разград. Тя има над 21 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Мотивирана е да кандидатства за длъжността въз основа на своя професионален и организационен опит, задълбочено познаване на дейността на съда и спецификата на съдебния район.

Като основни цели за развитие на съда тя набелязва предоставянето на качествено, справедливо и бързо правораздаване, както повишаване на доверието на обществото в съда като институция, която гарантира върховенството на закона. Предвид това кандидатът посочва като приоритет запазването и развитието на кадровия потенциал и подобряването на техническото оборудване и материална база, както и на качеството на съдебната дейност и на нивото на административно обслужване, популяризирането работата на съда и подобряването на неговия публичен образ, поддържането на високо ниво на удовлетвореност от работата на съдиите и съдебните служители. За постигането им са набелязани мерки за профилиране на съдиите, усъвършенстване на практиките при разпределение на дежурствата, при изготвяне на статистически отчети и при създаване на електронни папки по дела. Предвидени са мерки за насърчаване повишаването на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, за засилване на ролята на общото събрание на съдиите в управлението на съда, за обновяване на неговото технологично оборудване и материална база, изграждане на вътрешна мрежа за електронна комуникация, проучване на възможностите за осъществяване на медиация в съда, обособяване на информационен център за обслужване на гражданите и други.

Въпроси към кандидата постави Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, във връзка с практиката по административни наказателни дела и взаимодействието с Административен съд – Разград.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Иванова заявиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, които обърнаха внимание на дългогодишната и последователна професионална кариера на съдия Иванова, на получената висока атестационна оценка и отлично етично становище, на подкрепата на Общото събрание на съдиите в Районен съд – Разград, както и на представената визия за управление на съда и добро познаване на неговата дейност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд