Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие актуализиран образец на декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средства за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес на магистратите

23 юли 2020 година

Актуализираният образец на декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ е утвърден от министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-258/16.07.2020 г., след предложение от Пленума на ВСС от 01.07.2020 г., което е отправено поради несъответствието със ЗСВ на декларацията, утвърдена през 2017 г.

Документът ще се публикува на интернет сайта на ВСС заедно със съобщение до участниците във вече обявени конкурси за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, че в 7-дневен срок от обявяването на класирането на кандидатите, класирани на обявените свободни длъжности, следва да подадат декларация по чл. 19а от ЗСВ в актуализирания ѝ образец. Декларацията се подава лично или по пощата във/до Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, за което деловодството на ВСС издава входящ номер.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд