Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи разглеждането на четири предложения от дневния ред и допусна поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 41 по протокол № 14/18.06.2020 г.

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложението от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми за предприемане на действия и вземане на решения, отнасящи се до изпълнението на текущи проекти на ВСС в периодите, когато не се провеждат заседания на пленума.

От дневния ред на заседанието бяха оттеглени и предложенията за оптимизиране щатната численост на Районен съд – Бургас, Районен съд – Варна, както и на други органи на съдебната власт, тъй като не е налице произнасяне на Съдийската колегия.

С решение на Пленума е допуснато на основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация поправка на очевидна фактическа грешка в решение по т. 41 от протокол № 14/18.06.2020 г. на Пленума на ВСС, с което представляващият ВСС е упълномощен да сключи, измени или прекрати договор за наем на помещения за нуждите на Районен съд – Нова Загора. 

С допуснатата поправка вместо текстът:

„самостоятелен обект с идентификатор № 51809.503.2207.2.3 представляващ трети етаж с площ 172.98“, да се чете: „самостоятелен обект с идентификатор № 51809.503.2207.2.3 представляващ трети етаж с площ 172.98 кв.м“.

„самостоятелен обект с идентификатор № 51809.503.2207.2.4, представляващ трети етаж с площ 172.98“, да се чете: „самостоятелен обект с идентификатор № 51809.503.2207.2.4, представляващ четвърти етаж с площ 172.98 кв.м“.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд