Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши корекции по бюджетите на съдилища във връзка с искания от административни ръководители

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение на бюджета за 2020 г. на Софийския районен съд с 7 782 лв. за осигуряване на средствата за изплащане на предявено вземане по изпълнителни лист от 22.05.2020 г., издаден от Софийски градски съд (СГС). Сумата представлява обезщетение за неимуществени вреди от неразглеждане в разумен срок на гр. д. №32076/2013 г. Бюджетът на СРС е увеличен и с 929 лв. за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 22.05.2020 г., издаден от СГС, с който съда е осъден да заплати разноски за двете инстанции и адвокатско възнаграждение пред ВКС.

Бюджетът на Окръжен съд – Пловдив е увеличен с 29 497 лв. с цел изплащане на предявено вземане по изпълнителни листи от 03.06.2020 г. издадени от районен съд – Пазарджик.  Окръжният съд и ВКС са осъдени на основание чл. 26, ал. 1 от ЗОДОВ да заплатят солидарно сума представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Пленумът на ВСС указва, че след изплащане на задължението, Окръжен съд – Пловдив не следва да изисква възстановяване на суми от Върховен касационен съд като солидарни длъжници по изпълнителните листи.

Пленумът даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Асеновград в размер на 3 956 лв. във връзка с предявено вземане по изпълнителен лист от 15.06.2020 г., издаден от Окръжен съд – Пловдив, представляващо обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Бюджетът на Районен съд – Пловдив е увеличен с 3 907 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 15.06.2020 г., издаден от Окръжен съд – Пловдив.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по параграф „Издръжка“.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд – Търговище в размер на 5 568 лв. за закупуване на копирна машина, тъй като наличната не подлежи на ремонт; на Районен съд – Поморие със 780 лв. за закупуване, доставка и монтаж на един брой климатик за съдийски кабинет; на Окръжен съд – Пазарджик с 1920 лв. за закупуване, доставка и монтаж на 2 бр. климатици; на Окръжен съд – Плевен с 1609 лв. за закупуване, монтаж и демонтаж на климатик за сървърно помещение;   на Районен съд – Свищов с 3000 лв. за упражняване на строителен надзор и специализиран контрол по изпълнението на текущ ремонт на стойност 53 878 лв., от архитект, притежаващ удостоверение по чл. 165 от Закона за културното наследство.

Пленумът даде съгласие за корекция по бюджетите на ВСС и Окръжен съд – Габрово с 1 131 лв., във връзка с изграждане на кабелно трасе от точката на Единната електронна съобщителна мрежа до комуникационният шкаф в сървърното помещение на съда; на Окръжен съд – Пазарджик с 4000 лв. за закупуване на 32 броя оперативни памети за настолни компютри и 32 броя монитори; на Окръжен съд – Стара Загора за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации на стойност 4 776 лв. и 4 бр. лицензи за операционни системи Microsoft Windows 10 Pro на стойност 1200 лв.; на Окръжен съд – Добрич с 2 517 лв. за закупуване на 3 бр. асемблирани компютри и 3 бр. софтуер  Microsoft Windows 10 Pro на стойност 894 лв.; на Районен съд – Малко Търново с 6 599 лв. за закупуване на сървър и софтуер; на Районен съд – Перник за закупуване на принтер на стойност 225 лв.; на Окръжен съд – Ловеч за закупуване на 2 бр. копирни машини;

С цел осигуряване на средства за неотложни текущи ремонти са увеличени бюджетите на Административен съд – Враца с 1 444 лв., на Районен съд – Петрич с 20 857 лв. и на Районен съд – Асеновград с 4080 лв.

Във връзка с текущ ремонт на съдебна зала № 2, помещение на Бюро съдимост, изграждане на преграда с врата и гише в Съдебно-изпълнителна служба и подмяна на врата с врата-гише на служба Регистратура е увеличен бюджетът на Районен съд – Тутракан с 12 708 лв.

Пленумът увеличи бюджетите на Окръжен съд – Шумен с 46 515 лв. за текущ ремонт на фирмено отделение, бивша стая на Информационно обслужване, стълбищни клетки, фоайета и коридори, гаражи; на Окръжен съд – Русе с 52 545 лв. за текущ ремонт на отоплителна инсталация, кабинети, коридори и съдебни зали и не даде съгласие за увеличение на бюджетите на окръжните съдилища във Велико Търново, Силистра, както и на районните съдилища в Русе и Златоград, във връзка с ремонтни дейности. Решенията ще бъдат изпратени на Комисия „Управление на собствеността“, за сведение.

Бюджетът на Районен съд – Нови пазар е увеличен с 1 500 лв., с цел осигуряване на средства за изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на мазилките на втори етаж на сградата на съда“.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на ВСС даде съгласие за намаление на бюджетите за 2020 г. на

Апелативен съд – Пловдив с 20 000 лв.; на Окръжен съд – Пловдив с 14 038 лв., на Административен съд – Стара Загора с 29 747 лв., на Районен съд – Пазарджик с 42 258 лв. и на Районен съд – Казанлък с 12 595 лв. - размерът на целево отпуснатите средства за текущи ремонти, които няма да бъдат усвоени до края на годината. Съгласно решения по т. 22 и т. 23 от протокол № 22/24.06.2020 г. на комисия „Бюджет и финанси“ се предлага на Пленума на ВСС да намали бюджета на Районен съд – Варна със 155 148 лв. и на Районен съд – Гоце Делчев с 8 581 лв. – размера на средствата, които съгласно писма от административните ръководители на съдилищата няма да бъдат усвоени.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за увеличение по бюджета на Специализирания наказателен съд със 7 463 лв. за закупуване и монтаж на 43 броя стелажи за обзавеждане на две архивни помещения.

Във връзка с решения на Съдийската колегия по протокол № 24/07.07.2020 г., т. 15 относно съкращаване на 1 щ. бр. за длъжност „счетоводител“ по щата на Районен съд – Кърджали и разкриване на 1 щатна длъжност „управител сгради“ по щата на Апелативния специализиран наказателен съд, както и т. 16 относно съкращаване на 1 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ по щата на Районен съд – Златоград и разкриване на 1 щ. бр. за длъжност „чистач“ по щата на Административен съд – Велико Търново, Пленумът намали бюджетите на Районен съд – Кърджали със 7 485 лв. и на Районен съд – Златоград с 4 273 лв и съответно увеличи бюджетът на АСНС и на Административен съд – Велико Търново със същите суми.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Окръжен съд – Русе в размер на 2 220 лв. за осъществяване на изложба по повод 80 годишнината от откриването на Съдебната палата – гр. Русе. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт. Изложбата ще представи целия процес от идеята, проектирането, строежа до окончателното завършване на сградата, както и хората, участвали във всеки един от етапите. Сградата на Съдебната палата е обявена за паметник на културата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд