Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнението на утвърдения от административния ръководител на Районен съд – Кюстендил план за действие във връзка с извършен одитен ангажимент

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри изпълнението на утвърдения от административния ръководител на Районен съд – Кюстендил план за действие, одобрен от комисия „Бюджет и финанси“ с решение по протокол № 17/13.05.2020 г., съгласно предоставената писмена информация. Планът е изготвен във връзка с препоръката дадената при извършването на одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-2008 в Районен съд – Кюстендил за въвеждане по аналитични показатели на счетоводна сметка 4831 „СИС“ в БП „Конто –dWare-66“, с което ще се предостави възможност за анализ и контрол на произхода и движението на всяка постъпила и изплатена сума, както и наличие на салда по отделните изпълнителни дела.

През м. март 2020 г. административният ръководител на Районен съд - Кюстендил е назначил комисия, която да извърши инвентаризация на наличностите по изпълнителните дела в районния съд в срок до 30.06.2020 г., като се изготви протокол и наличностите се заведат в ПП Конто. С протокол от 29.06.2020 г. комисията описва резултатите от инвентаризацията, като предлага преди аналитичното завеждане в системата на изпълнителните дела, сумите отговарящи на условията за трансфериране към ВСС, да бъдат преведени по сметката на първостепенния разпоредител. Изготвено е разпореждане на ДСИ, с което се трансферира сума в размер на 15 586.37 лв., при което препоръката е изцяло изпълнена.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд