Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие да бъдат прехвърлени безвъзмездно за управление по баланса на ВСС и на ОСВ активи по програма ФАР, както и за предоставяне на автомобил на Районен съд - Варна

23 юли 2020 година

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъдат прехвърлени безвъзмездно за управление от баланса на Агенция по вписванията по баланса на ВСС и на органите на съдебната власт активи по програма ФАР BG2002/02.03.01, с идентификационен номер EUROPEAID/115514/D/S/BG – ЛОТ 7 „Доставка на 64-битови сървъри и програмно осигуряване за управление и наблюдение на мрежата, сървърите, системния и приложен софтуер“; ЛОТ 8 „Доставка на 32-битови сървъри и работни станции“ и ЛОТ 9 „Доставка и внедряване на комуникационна инфраструктура в съдилищата“. Към момента активите се водят по баланса на Агенция по вписванията и във ВСС, и органите на съдебната власт се отчитат като чужди.

С писмо от м. юни 2020 г. Агенция по вписванията уведомява, че програмата е приключила и предлага активите да бъдат прехвърлени индивидуално на ВСС и на всеки орган на съдебната власт, безвъзмездно по реда на Закона за държавната собственост по остатъчната балансова стойност.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, Районен съд - Нови пазар да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил, поради отпаднала необходимост, на Районен съд - Варна. Автомобилът ще се използва за връчване на призовки и съобщения в т. нар. местности край гр. Варна, които не се обслужват от градски транспорт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд