Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС делегира правомощие на Комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт

23 юли 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет делегира на Комисия „Бюджет и финанси“, в състав не по-малко от четирима нейни членове, извън правомощията предоставени ѝ с решения на Пленума на ВСС по т. 12 от Протокол № 2/24.09.2019 г. и по т. 5 от протокол № 2/30.01.2020 г., в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума, за периода от 27 юли до 24 септември, включително, правомощието да приема решения, свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, и взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт. За същия период на Комисията са делегирани права да приема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на съдебната власт и балансите на органите на съдебната власт, както и да приема решения във връзка с възлагането, организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно Графика на планираните обществени поръчки за 2020 г. на ВСС, приет с решение на Пленума на ВСС по протокол № 5/27.02.2020 г., както и да избира изпълнител и да сключва договори.

Решено бе Комисия „Бюджет и финанси“ да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт на първото му заседание през месец септември 2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд