Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ПК на ВСС определи дата за провеждане на събеседване в процедурата за избор на административен ръководител на РП – Сандански и откри процедура за избор на административен ръководител на ОП - Враца

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 18 ноември 2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 17/20.05.2020 г. (обн. ДВ, бр.49/29.05.2020 г.). Допуснатият кандидат е Жана Иванова Захова –Божкилова - Заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сандански.

Колегията, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за избор на административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Враца – свободна длъжност. Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд