Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши в по-горен ранг няколко прокурори

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Цонка Иванова Караджова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Иван Лилов Илевски - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Румен Георгиев Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Карлово, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Петър Николов Ганчев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна и на Силвия Здравкова Пехливанова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Сливен, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Предварително атестиране, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ се проведе на Пламен Ганчев Иванов - прокурор в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, Прокурорската колегия на ВСС прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На Светла Димитрова Михайлова - прокурор в Районна прокуратура – Шумен и на Тодорка Стоянова Цончева - прокурор в Районна прокуратура – Сливен, на основание чл. 196, ал.1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Лилия Ангелова Кариева и Теменуга Вилиянова Фачикова - прокурори в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд