Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще избере модел за оптимизация на съдебната карта за прокуратурите на 7 октомври 2020 година

30 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване резултатите в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ – поддейности 1.5 „Изготвяне на детайлни доклади по места за реорганизация на съдебни структури “ на проекта, 1.6 „Разработване на предложения за оптимизация на съдебната карта“ на проекта и 1.7 „Избор на модел за оптимизация на съдебната карта“ на проекта, от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г - детайлни доклади за реорганизация на районни прокуратури, доклад – предложения за оптимизация на прокуратури и резюмета от проведени пет броя публични обществени обсъждания на разработените модели за оптимизиране на районни прокуратури.

Колегията насрочи обсъждането за 07.10.2020 г., на което ще бъде избран модел за оптимизация на съдебната карта за прокуратурите, въз основа на който ще бъде да изготвена и приета Пътната карта с план за действие за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво.

В зависимост от избора на модел, предвид правомощията на колегиите по чл. 30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ и след съгласуване с министъра на правосъдието Прокурорската колегия ще предложи на Пленума на ВСС да одобри и приеме Пътна карта с план за действие за реорганизация на съдебни структури на окръжно и апелативно ниво и преходен период, не по-дълъг от 12 месеца, за подготовка и стартиране изпълнението на взетите решения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд