Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
98 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи заявиха желанията си за назначаване в органи на съдебната власт

2 октомври 2020 година

Одобрените от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет кандидати за длъжността „младши съдия“ в окръжните съдилища, както и одобрените от Прокурорската колегия кандидати за длъжността “младши прокурор“ в районните прокуратури и кандидатите за длъжността „младши следовател“ в следствените отдели на окръжните прокуратури, заявиха писмено желанията си за назначаване по реда на чл. 186, ал. 6 от Закона за съдебната власт, по поредността на класирането съобразно бала си.

Събитието се проведе в Аула „Максима“ в  Университет по архитектура, строителство и геодезия и бе открито от Красимир Шекерджиев – член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, който поздрави от свое име и от името на Огнян Дамянов - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС, класираните кандидати с постигнатия много добър резултат, като посочи, че „това е един от най-високите професионални успехи в живота им“ и със своето постижение са сред първите 5 % от своя випуск. Той разясни реда, по който протича процедурата и възможностите пред кандидатите при заявяване на желание за избор на орган на съдебната власт, когато са класирани на избираемо място в повече от един конкурс. На процедурата присъстваха Незабравка Стоева – директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ и Иванка Кирилова – програмен координатор, дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ в Националния институт на правосъдието.

Конкурсът за 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 01/21.01.2020 г., а конкурсите за 35 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и за 31 длъжности „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури са обявени с решения на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 03/29.01.2020 г.

Съобразно заявените желания предстои да бъдат приети окончателните списъци на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, съответно на 6 октомври 2020 г. от Съдийската колегия на ВСС и на 7 октомври 2020 г. от Прокурорската колегия на ВСС.

Съгласно изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт одобрените кандидати в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съответната колегия на ВСС за приемане на окончателния списък, следва да подадат в деловодството на ВСС декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. След това съгласно, чл. 258 от ЗСВ, предстои да преминат деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието.

С оглед наличието на кандидати с еднакъв бал, заявили едно и също желание и липсата на разписани критерии за подбор при назначаване Съдийската и Прокурорската колегии следва да разкрият една длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд, една длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Велико Търново и една длъжност „младши следовател“ в окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд