Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултати от извършена тематична проверка в районни съдилища

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена тематична проверка, възложена със Заповед № ТП-01-5/01.07.2019 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС, заведен в деловодството на ВСС с вх. № ВСС-9343/14.09.2020 г.

Предмет на проверката е образуването, движението и приключването на гражданските дела, разгледани по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 от ЗКИ и анализ на съдебните актове, в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. в следните районни съдилища: Софийски районен съд, Районен съд – Бургас, Районен съд – Варна, Районен съд – Велико Търново, Районен съд – Пловдив, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Видин, Районен съд – Враца, Районен съд – Габрово, Районен съд – Добрич, Районен съд – Кърджали, Районен съд – Кюстендил, Районен съд – Ловеч, Районен съд – Монтана, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Перник, Районен съд – Плевен, Районен съд – Разград, Районен съд – Русе, Районен съд – Силистра, Районен съд – Сливен, Районен съд – Смолян, Районен съд – Стара Загора, Районен съд – Търговище, Районен съд – Хасково, Районен съд – Шумен, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Мадан, Районен съд – Златоград, Районен съд – Чепеларе, Районен съд – Девин, Районен съд – Несебър, Районен съд – Царево, Районен съд – Айтос и Районен съд – Карнобат.

Целта на проверката е да съдейства за преодоляване на допуснати нарушения и пропуски в дейността на съдилищата по образуване, движение и приключване на делата, за обобщаване, анализиране и уеднаквяване на практиката на съда в производството по чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 12 от ЗКИ – разкриване на банкова тайна от районния съд по искане на ИВСС, уредено в ЗСВ и ЗКИ.

При проверката се установява добра организация на дейността по образуване, движение и приключване на посочените дела. В конкретните съдилища, където са констатирани незначителни изключения от добрата организация, са дадени конкретни препоръки, който най-често са свързани с образуването на делата, отразяване на часа на постъпване на искането на ИВСС, със срока на произнасяне и с противоречива практика на съдиите в даден районен съд. Правят се препоръки всички районни съдилища да обобщят и анализират практиката си при определяне на предпоставките за редовност, допустимост и основателност на искането от ИВСС по чл. 62, ал. 6, н. 12 от ЗКИ, както и да обсъдят въпроса, дали независимо от констатираните нередовност, недопустимост или неоснователност на искането, не следва винаги да се постановява решение.

Констатирано е, че съдиите постановяват добре мотивирани съдебни актове, съгласно изискванията на чл. 62, ал. 7 от ЗКИ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд