Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира съдия и повиши в ранг магистрат

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 27 октомври 2020 г. изслушването на Стела Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, във връзка нейно възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за атестиране за придобиване на статут на несменяемост. Съдия Шипковенска не е открита от администрацията на ВСС, поради което не е уведомена за насроченото за 6 октомври 2020 г. изслушване.

Съдийската колегия проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Калинка Илиева-Пандохова – съдия в Административен съд – София-град, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“., считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд