Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Нина Моллова-Белчева за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Несебър

6 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Евгени Узунов – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, считано от 10.10.2020 г.

Колегията възложи на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Поради настъпилите нови обстоятелства, на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, е определена Нина Моллова-Белчева – съдия в Районен съд – Несебър, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър, считано от 10.10.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд